Főoldal » Hírek » Többször is átverte ismerőseit – vádemelés - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal 41 éves Nóg­rád megyei fér­fi­val szem­ben, aki isme­rő­sei soro­za­tos átve­ré­se révén tett szert több mil­lió forintra.

A vád­lott 2017 júni­u­sá­ban sza­ba­dult a bör­tön­ből, s ekko­ri­ban egy isme­rő­sé­től 300.000 forin­tot kért köl­csön. Ezt az össze­get azon­ban vissza­fi­zet­ni nem tudta, így 2017 szep­tem­be­ré­ig több alka­lom­mal kért újabb köl­csö­nö­ket a sér­tet­től, őt azzal hite­get­ve, hogy az így kapott össze­gek révén jut majd pénz­hez, amely­ből meg­té­rít­he­ti adós­sá­gát. A vád­lott azon­ban nem fize­tett, így a sér­tett­nek össze­sen 1.200.000 forint kárt okozott.

2017 szep­tem­be­ré­ben a sér­tett és a vád­lott abban egyez­tek meg, hogy a vád­lott Szlo­vá­ki­á­ból hat tex­til­ipa­ri gépet szál­lít a sér­tett magyar­or­szá­gi telep­he­lyé­re. A gépe­ket együtt pakol­ták fel a teher­au­tó­ra, a vád­lott pedig egye­dül indult útnak. A gépe­ket azon­ban nem a meg­be­szélt telep­hely­re szál­lí­tot­ta, hanem az érté­kük töre­dé­ké­ért érté­ke­sí­tet­te egy isme­rő­sé­nek. A sér­tett így újabb, közel 2.000.000 forint kárt szenvedett.

2017 decem­be­ré­ben a vád­lott a sér­tett és egy isme­rő­sük egy okira­tot írt alá, amely­ben a vád­lott elis­mer­te, hogy a sér­tett gépe­it eltu­laj­do­ní­tot­ta és az érté­ke­sí­té­sé­ből befo­lyó össze­get elköl­töt­te. A vád­lott az okirat­ban vál­lal­ta, hogy a gépek ellen­ér­té­két, mint­egy 2.500.000 Ft érték­ben meg­té­rí­ti. Az okirat értel­mé­ben a sér­tett a vád­lot­tal szem­ben fenn­ál­ló fenti köve­te­lé­sét áten­ged­te az okira­tot alá­író isme­rő­sé­nek, így a vád­lott ennek a fér­fi­nak kel­lett teljesítsen.

2018 máju­sa és 2019 októ­be­re között a vád­lott több alka­lom­mal, össze­sen 410.000 forin­tot kért köl­csön az új jogo­sult­tól, min­den eset­ben arra hivat­koz­va, hogy ezen össze­gek révén jut majd annyi pénz­hez, hogy az okirat­ban elis­mert tar­to­zá­sát meg­fi­zes­se. A vád­lott végül sem az elis­mert 2.500.000 forin­tot, sem a köl­csön­kért 410.000 forin­tot nem fizet­te meg a jogo­sult­nak, ez nem is állt mód­já­ban, mivel rend­sze­res jöve­de­lem­mel sem rendelkezett.

A fér­fit az ügyész­ség, mint külö­nös vissza­esőt sik­kasz­tás és csa­lás bűn­tet­té­vel vádol­ta meg. Vád­ira­tá­ban sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra, vala­mint arra tett indít­ványt, hogy a vád­lott a sér­tet­tek kárát térí­té­se meg.

Az ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság hoz ítéletet.