Főoldal » Hírek » Többször is hamis rendszámmal, fizetés nélkül tankolt a vádlott - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A vád­lott 2020-ban és 2021-ben több alka­lom­mal is úgy tan­kolt az autó­i­ba, hogy azok­ra hamis rend­szá­mot sze­relt fel és tan­ko­lás után fize­tés nél­kül elhaj­tott a kutak­ról.

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a 33 éves férfi 2020 nya­rán két alka­lom­mal, 2021-ben pedig nyolc alka­lom­mal is úgy tan­kolt külön­bö­ző ben­zin­ku­ta­kon, hogy a jár­mű­vé­ről eltá­vo­lí­tot­ta a rend­szá­mot, vagy koráb­ban lopott rend­szá­mo­kat rakott fel arra, és a tan­ko­lást köve­tő­en fize­tés nél­kül távo­zott a ben­zin­ku­tak­ról. Az elkö­ve­tő több­ször még a magá­val vitt kan­ná­ba is töl­tött a ben­zin­ből. A vád­lott ily módon össze­sen több mint 170 000,- Ft kárt oko­zott a töl­tő­ál­lo­má­sok üze­mel­te­tő­i­nek.

Ezen túl­me­nő­en a ter­helt ezen idő­szak­ban több jár­mű­vet is fel­tört, azok­ból hang­szó­ró­kat, akku­mu­lá­to­ro­kat lopott el.

Az elkö­ve­tőt e cse­lek­mé­nyek miatt már 2021 őszén őri­zet­be vet­ték, ekkor azon­ban kihall­ga­tá­sát köve­tő­en még sza­ba­don bocsá­tot­ták.

A vád­lott ennek elle­né­re sem hagy­ta abba a lopá­so­kat, 2022-ben két­szer is kerék­párt lopott, össze­sen több mint 150 000,- Ft érték­ben. Ekkor már elren­del­te a bíró­ság a férfi letar­tóz­ta­tá­sát.


Az azóta is letar­tóz­ta­tás­ban lévő elkö­ve­tő ellen az ügyész­ség több rend­be­li minő­sí­tett lopás, egye­di azo­no­sí­tó jel­lel vissza­élés miatt emelt vádat. Tet­té­ért a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok alap­ján hét és fél év sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés is kiszab­ha­tó.

Az ügy­ben az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meg­hoz­ni.