Főoldal » Hírek » Többször is ittasan jött meg a kedve az autózáshoz, pedig kocsija sem volt - Fotókkal - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek emelt vádat azzal a 20 éves kapos­vá­ri fér­fi­val szem­ben, akit a jogo­sít­vány és a saját gép­ko­csi hiá­nya sem tar­tott vissza attól, hogy itta­san vezessen.

A vád­lott­nak elő­ször 2020 szep­tem­be­ré­ben jött meg a kedve az ittas veze­tés­hez, fel is figyelt egy közel­ben leál­lí­tott autó­ra, amit tulaj­do­no­sa nyi­tott álla­pot­ban, a kulccsal a gyúj­tás­kap­cso­ló­ban hagyott. A férfi a jármű bir­tok­ba véte­le után Kapos­vá­ron kez­dett autóz­ni, azon­ban a jár­őrök hamar fel­fi­gyel­tek rá, és alko­hol­szon­dás vizs­gá­lat­ra elő­ál­lí­tot­tak, majd az intéz­ke­dés végén sza­ba­don bocsá­tot­tak. A még min­dig ittas vád­lott ezután vissza­ment a jog­ta­lan hasz­ná­lat végett elvett autó­hoz, majd azt vissza­vit­te a sér­tett házához.

A fia­tal 2020 októ­be­ré­ben meg­is­mé­tel­te ugyan­ezt, ekkor azon­ban három autó fel­nyi­tá­sát köve­tő­en csak a negye­di­ket tudta bein­dí­ta­ni, ami­vel már távo­labb­ra, egé­szen Kapo­súj­la­kig merész­ke­dett, hol­ott ekkor is erő­sen ittas volt, és a jog­ta­la­nul elvett gép­ko­csi­val neki is ütkö­zött egy másik, út szé­lén par­ko­ló jár­mű­nek. A sér­tett autó­ja azon­ban egy idő után leállt, ezért a vád­lott gya­lo­go­san indult haza­fe­lé, mivel azon­ban az egyik köz­le­ke­dő­nek fel­tűnt, hogy a férfi ittas álla­pot­ban veze­tett, ezért a rend­őrök ekkor is előállították.

A vád­lott 2020 novem­be­ré­ben újra vezet­ni akart, ezért ittas álla­pot­ban volt mun­kál­ta­tó­já­nak telep­he­lye felé indult. Útköz­ben meg­kí­sé­relt több autót is fel­nyit­ni, illet­ve elin­dí­ta­ni, azon­ban nem járt siker­rel. A volt mun­ka­he­lyén viszont tudta, hogy a tar­gon­cák kul­csa­it hol szok­ták hagy­ni, ezért két mun­ka­gép­pel is „raliz­ni” kez­dett az egyik üzem­csar­nok­ban. Miu­tán meg­un­ta a tar­gon­cák veze­té­sét, egy másik cég teher­au­tó­it is meg­pró­bál­ta elin­dí­ta­ni, végül itt is siker­rel járt. A vád­lott ezután a telep­he­lyet elhagy­va, immár köz­úton ismé­tel­ten itta­san veze­tett, azon­ban a kapos­vá­ri jár­őrök intéz­ke­dés alá von­ták, és ekkor már őri­zet­be is vették.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban a jármű önké­nyes elvé­te­le miatt még fia­tal­ko­rú­ként pró­bá­ra bocsá­tott, bűn­ügyi fel­ügye­let alatt álló fér­fi­val szem­ben bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés, köz­ügyek­től és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A fény­ké­pek a nyo­mo­zó ható­ság hely­szí­ni szem­lé­jén készültek.