Főoldal » Archív » Többször is mutogatta magát, elítélése után sem hagyta abba, pedig elsőfokon 2 év börtönt kapott

A kerü­le­ti ügyész­ség vád­ira­ta alap­ján a bíró­ság 2 év bör­tön­bün­te­tés­re ítélt egy fér­fit sze­mé­rem­sér­tés és gyer­mek­por­nog­ráf képek meg­szer­zé­se miatt; az ügyész­ség súlyo­sí­tá­sért fel­leb­be­zett, a ter­helt idő­köz­ben ismét gya­nú­ba keveredett.

A vád­irat sze­rint a vád­lott, egy 48 éves férfi 2016 októ­be­ré­ben, a XVI. kerü­let­ben – a nemi vágyá­nak fel­kel­té­se cél­já­ból – két­szer is muto­gat­ta magát 14 év alat­ti isko­lá­sok­nak. A férfi emel­lett 18 év alat­ti sze­mé­lyek­ről por­nog­ráf fel­vé­te­le­ket szer­zett meg és tárolt a számítógépén.

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség a férfi ellen foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sze­mé­rem­sér­tés vét­sé­ge és gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíróságra.

A bíró­ság a fér­fit a vád­dal egye­ző­en elítél­te és őt 2 év bör­tön­bün­te­tés­re, vala­mint 2 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

Az íté­let nem jog­erős, az ügyész­ség a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa, hosszabb tar­ta­mú bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás érde­ké­ben fel­leb­be­zés­sel élt.

A vád­lott jelen­leg más ügy­ben letar­tóz­ta­tás­ban van, mivel a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2019. ápri­li­sá­ban és máju­sá­ban a XIV. kerü­let­ben egy óvoda mel­lett ismé­tel­ten muto­gat­ta magát.