Főoldal » Hírek » Többször járt pórul a tolvaj - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A vád­lot­tat egy kem­ping­ben tör­tént lopá­sa miatt üldö­ző­be vet­ték, ami­kor pedig egy ello­pott tele­font pén­zért akart vissza­ad­ni, a rend­őrök elfog­ták, megint más eset­ben az álta­la eltu­laj­do­ní­tott autó­val bal­ese­tet szen­ve­dett. Most vádat emelt az ügyész­ség vele szem­ben, fegy­ház­bün­te­tés az ügyé­szi indítvány.

A vád­irat sze­rint a vád­lott - egy 40 éves férfi - 2018 júli­u­sá­ban és októ­be­ré­ben rend­sze­res haszon­szer­zés­re töre­ked­ve, több bűn­cse­lek­ményt köve­tett el.

Ennek során, 2018. júli­us 14-én, kora reg­gel, egy IX. kerü­le­ti kem­ping­ben lévő rak­tár lakat­tal lezárt ajta­ját fel­tör­te, majd onnan külön­bö­ző szer­szám­gé­pe­ket tulaj­do­ní­tott el, vala­mint egy lakó­ko­csi mellé támasz­tott kerék­párt is kitolt a kem­ping­ből azért, hogy eltu­laj­do­nít­sa. A vád­lott a kem­ping előtt, elvi­tel­re össze­ké­szí­tett szer­szá­mok egy részét betet­te egy taxi­ba, azon­ban a másik részét, vala­mint a bicik­lit végül nem tudta magá­val vinni, mert a kem­ping­ben tar­tóz­ko­dók ész­lel­ték a lopást, és a vád­lot­tat töb­ben üldö­ző­be vet­ték, aki elme­ne­kült a helyszínről.

A vád­lott 2018. októ­ber 6-án, egy IX. kerü­le­ti kol­lé­gi­um­ban bement az egyik szo­bá­ba, és az ott alvó sér­tet­től egye­bek mel­lett egy mobil­te­le­font tulaj­do­ní­tott el, amit a sér­tett később egy másik szám­ról fel­hí­vott. A vád­lott ekkor 35.000 forint elle­né­ben az eltu­laj­do­ní­tott mobil­te­le­fon vissza­adá­sát ígér­te. A vád­lot­tat azon­ban a meg­be­szélt hely­szí­nen a sér­tett által érte­sí­tett rend­őrök vár­ták, akik a fér­fit elfog­ták és előállították.

A vád­lott pár nap­pal később, 2018. októ­ber 11-én az élet­tár­sa IX. kerü­le­ti laká­sá­ból, a nő fiá­nak a játék kon­zol­ját tulaj­do­ní­tot­ta el a hozzá tar­to­zó kiegé­szí­tők­kel, majd egy későb­bi eset­ben a vád sze­rint bán­tal­maz­ta is a fia­tal fér­fit, aki könnyeb­ben sérült.

A vád­lott mind­eze­ken túl, 2018. októ­ber 31-én az éjje­li órák­ban egy IX. kerü­le­ti tár­sas­ház­ban, a csu­kott, de nem zárt ajtón beju­tott egy lakás­ba és onnan mobil­te­le­fo­no­kat, kész­pénzt vitt el, vala­mint egy gép­jár­mű indí­tó­kul­csát is megszerezte.

A tár­sas­ház előtt par­ko­ló autót ezután a kulccsal kinyi­tot­ta, majd azzal elhaj­tott. Az autó­val azon­ban bal­ese­tet szen­ve­dett, ezért azt a IX. kerü­let­ben lepar­kol­ta, majd az abban tar­tott érté­ke­ket össze­gyűj­töt­te és eltulajdonította.

A több­szö­rö­sen bün­te­tett vád­lot­tal szem­ben a Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség több rend­be­li lopás, kifosz­tás, testi sér­tés és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt nyúj­tott be vád­ira­tot az ille­té­kes bíró­ság­ra. Az ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát és a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás lehe­tő­sé­gé­nek kizá­rá­sát is indít­vá­nyoz­ta a vád­irat­ban. A vád­lott jelen­leg más ügy­ben kisza­bott jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét tölti.

A fel­vé­tel a kem­ping­ben tör­tént lopást mutatja.