Főoldal » Archív » Többször megszegte a bűnügyi felügyelet szabályait – letartóztatásba került

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­ta egy Nóg­rád megyei fér­fi­nak, aki a vele szem­ben elren­delt bűn­ügyi fel­ügye­let sza­bá­lya­it négy­szer is súlyo­san meg­szeg­te, és a tar­tóz­ko­dá­sá­ra kije­lölt helyet enge­dély nél­kül elhagyta.

A gyanú sze­rint a férfi 2020. már­ci­us 19. és már­ci­us 26. között több vagyon elle­ni bűn­cse­lek­ményt is elkö­ve­tett lakó­he­lyén. Első alka­lom­mal egy kör­be­ke­rí­tett ingat­lan udva­rán álló gép­ko­csi­ból okira­to­kat, vala­mint egy szek­rény­ből sarok­csi­szo­lót tulaj­do­ní­tott el. Három nap­pal később az utcán par­ko­ló gép­ko­csi­ból lopott el egy tás­kát a benne lévő sze­mé­lyes ira­tok­kal és wifi rou­ter­rel együtt, míg 2020. már­ci­us 26-án egy ház udva­rá­ról moto­ros fűrészt tulaj­do­ní­tott el.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság 2020. ápri­lis 3-án a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re tekin­tet­tel a gya­nú­sí­tott bűn­ügyi fel­ügye­le­tét 2020. júni­us 3-ig elrendelte.

A férfi azon­ban a vele szem­ben elren­delt bűn­ügyi fel­ügyelt sza­bá­lya­it súlyo­san és több­ször is meg­szeg­te, a tar­tóz­ko­dá­sá­ra kije­lölt helyet négy alka­lom­mal is – enge­dély és ala­pos indok nél­kül – elhagyta.

A sza­bály­sze­gé­sek miatt a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a gya­nú­sí­tot­tal szem­ben rend­bír­ság kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, mely­nek a bíró­ság helyt adott és a fér­fit 2020. május 7-én 100.000 forint rend­bír­ság­gal súj­tot­ta. A férfi azon­ban ennek elle­né­re ismé­tel­ten meg­szeg­te a vele szem­ben elren­delt kény­szer­in­téz­ke­dés sza­bá­lya­it, és a kije­lölt ingat­lant újra elhagy­ta, emi­att őri­zet­be vet­ték, majd az ügyész­ség kez­de­mé­nyez­te letartóztatását.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott, és a fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés, továb­bá több bün­te­tő­el­já­rás hatá­lya alatt álló gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát a bűn­is­mét­lés lehe­tő­sé­gé­nek meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben elrendelte.