Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Többször megütötte és autójába kényszerítette a gyermeket – videóval – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kun­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­se és minő­sí­tett könnyű testi sér­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő a teher­gép­jár­mű­vé­nek meg­ron­gá­lá­sát kérte szá­mon egy 12 éves gyer­me­ken, akit emi­att több­ször meg­ütött, majd a gyer­me­ket aka­ra­ta elle­né­re az autó­já­ba kényszerítette.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2023. ápri­lis 20-án, dél­után kiment a Kun­szent­mik­lós kör­nyé­ki tele­pü­lé­sen lévő cross­pá­lyá­ra, ahol négy gyer­mek – köz­tük a két sér­tett – éppen bicik­li­zett. Meg­lát­va a vád­lot­tat, a fiúk igye­kez­tek elte­ker­ni a pályá­ról. Hár­muk­nak sike­rült is, de a 12 éves gyer­mek kerék­pár­já­nak lánca leesett. A fiú tolta a kerék­pár­ját, ami­vel így is elesett. A vád­lott ekkor oda­lé­pett a föl­dön fekvő sér­tett­hez és a cross­pá­lya terü­le­tén par­ko­ló teher­gép­jár­mű­vé­nek meg­ron­gá­lá­sát szá­mon kérte a gyer­me­ken, akit több­ször megütött.

Félel­mé­ben a gyer­mek valót­la­nul egyik tár­sát nevez­te meg ron­gá­ló­ként, ezért a férfi autó­val a többi gyer­mek után indult, míg a fiút fel­szó­lí­tot­ta, hogy el ne mer­jen menni. A gye­rek ennek elle­né­re meg­pró­bált elin­dul­ni, emi­att a vád­lott vissza­ment a sér­tett­hez, a kerék­pár­ját bedob­ta az árok­ba, majd a gye­re­ket arra uta­sí­tot­ta, hogy száll­jon be a kocsi­já­ba. A fiú félel­mé­ben ennek ele­get tett.

A vád­lott a város köz­pont­já­ba ment, ahová pár perc­cel később meg­ér­ke­zett két cross­pá­lyá­ról elte­ke­rő gye­rek. A férfi a gye­re­kek­hez rohant, majd velük össze­szó­lal­ko­zott és a ron­gá­ló­ként meg­ne­ve­zett fiút egy alka­lom­mal megütötte.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a gye­re­kek könnyű sérü­lé­se­ket szenvedtek.

Az ügyész­ség a fér­fit tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­se bűn­tet­té­vel, véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett könnyű testi sér­tés bűn­tet­té­vel, vala­mint garáz­da­ság és könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel vádolja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kun­szent­mik­ló­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A vide­ón a gye­re­kek város­köz­pont­ba meg­ér­ke­zé­se és a fér­fi­val kiala­kul szó­vál­tás egy része látható.