Főoldal » Archív » Többszörös visszaeső drogtermesztő ellen emeltek vádat Baján

A Bajai Járá­si Ügyész­ség kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy bajai férfi ellen, aki 2019 augusz­tu­sá­ban a bajai tanyá­ján kan­na­biszt ter­mesz­tett, és egy isme­rő­sé­nek adott is a kábítószerből.

A vád­irat sze­rint a férfi 2019 nya­rán a bajai tanyá­ján kan­na­biszt kez­dett ter­mesz­te­ni. A vád­lott az ingat­lan udva­rán, a kert­be kiül­tet­ve, illet­ve falá­dá­ban és cse­re­pek­ben össze­sen 73 tő ken­der növényt termesztett.

A férfi a növé­nyek haj­tás­vé­ge­it le is szü­re­tel­te és azo­kat leszá­rít­va több mint 300 gramm növé­nyi szár­ma­zé­kot tar­tott a laká­sán, ami­ből ciga­ret­tát sodor­va fogyasz­tott is. A vád­lott által ter­mesz­tett drog ható­anyag tar­tal­ma meg­ha­lad­ta a cse­kély mennyi­ség felső hatá­rát, de nem érte el a jelen­tős mennyi­ség alsó határát.

A férfi a mari­hu­á­nás ciga­ret­tá­ból 2019 júli­u­sá­ban Baján fogyasz­tás­ra átadott egy szá­lat az egyik nőis­me­rő­sé­nek is, aki a meg­gyúj­tott ciga­ret­tá­ba két­szer bele­szí­vott. A vád­lott által átadott ciga­ret­ta ható­anyag tar­tal­ma cse­kély mennyi­sé­gű volt. A rend­őrök 2019. augusz­tus 7-én csap­tak le a drog­ter­mesz­tő­re és a ház­ku­ta­tás során a ter­mesz­tett kábí­tó­szert is lefoglalták.

A sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség ter­mesz­tés­sel elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­té­vel, vala­mint cse­kély mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem vét­sé­gé­vel vádol­ja. Az ügyész a bün­te­tett elő­éle­tű, több­szö­rös vissza­eső vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó fegy­ház és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal, hogy a vád­lot­tól lefog­lalt dro­got is el kell koboz­ni. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.