Főoldal » Hírek » Többszörös visszaeső garázda ellen emeltek vádat Kecskeméten - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki 2021 máju­sá­ban egy laki­te­le­ki bár tera­szán ököl­lel és egy sörös­üveg­gel bán­tal­maz­ta az egyik isme­rő­sét. Júni­us­ban Tisza­kécs­kén egy padon ülő fér­fi­be kötött bele és megverte.

A bün­te­tett elő­éle­tű vád­lott 2021. május 15-én este egy laki­te­le­ki bár nyi­tott tera­szán szó­ra­ko­zott. Ugyan­itt ita­lo­zott a férfi egyik régeb­bi isme­rő­se is. Beszél­get­tek, majd a férfi a sér­tett egyik kér­dé­sén fel­dü­hö­dött és ököl­lel két­szer arcon ütöt­te az isme­rő­sét. Ezután a férfi még egy­szer meg­ütöt­te a sér­tet­tet, mire az isme­rős véde­ke­zés­ként az arca elé kapta mind­két kezét és kérte, hogy fejez­ze be a bán­tal­ma­zást. A véde­ke­zést látva a férfi ismét dühbe gurult, fel­ka­pott egy köze­li asz­tal­ról egy sörös­üve­get, ami­vel a sér­tett arca felé ütött. Az ütés azon­ban a sér­tett véde­ke­zés­ként fel­emelt keze­it talál­ta el és az üveg össze­tö­rött. A bán­tal­ma­zás miatt az isme­rős 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

Egy hónap­pal később, haj­nal­ban az elkö­ve­tő Tisza­kécs­kén sétált, ahol meg­lát­ta egy másik isme­rő­sét, aki egy padon ült. Oda­ment hozzá, köte­ke­dett vele és leült mellé. Átka­rol­ta és kér­dé­se­ket tett fel neki, de ezek­re a sér­tett nem vála­szolt. Emi­att a férfi dühé­ben ököl­lel a sér­tett arcá­ba ütött. Az isme­rős csuk­ló­ját is meg­szo­rí­tot­ta, vala­mint trá­gár sza­vak­kal szid­ta és ölés­sel fenye­get­te. Végül még egy­szer az arcá­ba ütött. A vád­lott akkor hagy­ta abba a bán­tal­ma­zást, ami­kor meg­hal­lot­ta, hogy szól­tak a rend­őr­ség­nek. A verés miatt ez az isme­rős is könnyebb sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, mind­két sér­tett kérte a férfi megbüntetését.

A több­szö­rös és külö­nös vissza­eső vád­lot­tat az ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­tén kívül garáz­da­ság vét­sé­gé­vel és két rend­be­li könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja. Az ügyész vég­re­haj­tan­dó fegy­ház, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben azzal, hogy a fegy­ház­ból ne legyen fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsátható.

A férfi bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.