Főoldal » Hírek » Tolatás közben törte le a vasúti félsorompót-vádemelés-a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye-fotókkal

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség a köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség miatt indult bün­te­tő ügy­ben vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a nővel szem­ben, aki a fény­so­rom­pó tilos jel­zé­se elle­né­re haj­tott a vas­úti átjá­ró­ba, majd tola­tás köz­ben letör­te a fél­so­rom­pót.

A vád­irat sze­rint a nő 2020. augusz­tus 14-én a sze­mély­gép­ko­csi­val az 1. számú főúton, Tata irá­nyá­ból Komá­rom felé köz­le­ke­dett, hala­dá­sa során az Almásfüzitő-felső vas­út­ál­lo­mást köve­tő­en kiépí­tett, fény-, és fél­so­rom­pó­val biz­to­sí­tott vas­úti átjá­ró­hoz ért. A nő a gép­ko­csi­val a fény­so­rom­pó tilos jel­zé­se elle­né­re a vas­úti átjá­ró­ba haj­tott, köz­ben a fél­so­rom­pók lecsu­kód­tak. Az érke­ző sze­mély­vo­nat­ra figye­lem­mel a nő az autót meg­ál­lí­tot­ta, a sín­pár és a sorom­pó között rekedt. A sze­mély­vo­nat a vas­úti átke­lő előtt meg­állt, ezután a nő a gép­ko­csi­val hát­ra­me­ne­tet haj­tott végre, köz­ben a fél­so­rom­pó csa­pó­rúd­já­nak ütkö­zött, amely emi­att letö­rött, és az úttest­re esett. A sze­mély­vo­nat átke­lőn átha­la­dá­sát köve­tő­en a nő távo­zott a hely­szín­ről, a csa­pó­rúd letö­ré­sé­ről beje­len­tést nem tett.

A fél­so­rom­pó csa­pó­rúd­já­nak letö­ré­sé­vel mások éle­tét, vagy testi épsé­gét sértő bal­eset bekö­vet­ke­zé­sé­nek reá­lis veszé­lye ala­kult ki.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság az önál­ló jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­ző elkö­ve­tőt tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben meg­ha­tá­ro­zott időre tilt­sa el a jár­mű­ve­ze­tés­től.