Főoldal » Hírek » Tolatás közben ütötte el a biciklist – vádemelés - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­vel szem­ben, aki figyel­met­len­sé­ge miatt oko­zott mara­dan­dó sérülést.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2018. júni­us 15. nap­ján, reg­gel 6 óra­kor vezet­te a teher­gép­ko­csit egy hód­me­ző­vá­sár­he­lyi rak­tár­épü­let előtt. A vád­lott éppen tola­tott, ami­kor a kellő körül­te­kin­tés hiá­nya miatt nem vette észre a plató mögött kerék­pár­ral köz­le­ke­dő sér­tet­tet és elütöt­te. Az ütkö­zés követ­kez­té­ben a sér­tett az asz­falt­ra esett és a fején, vál­lán, alkar­ján, comb­ja­in zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket, vala­mint csi­go­lya­tö­rést szen­ve­dett el. A sérü­lé­sek összes­sé­gük­ben 8 napon túl, 3-4 hónap alatt gyó­gyul­tak, de mivel a sér­tett meg­re­pedt lépét is el kel­lett távo­lí­ta­ni, így a bal­eset mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got eredményezett.

A vád­lott a köz­le­ke­dé­se során meg­szeg­te azt a köz­le­ke­dé­si sza­bályt, mely sze­rint hát­ra­me­ne­tet csak úgy sza­bad végez­ni, hogy az a többi jármű vagy az úttes­ten hala­dó gya­lo­gos köz­le­ke­dé­sét ne aka­dá­lyoz­za, vagy ha a hely­zet úgy kíván­ja irá­nyí­tó sze­mélyt kell igény­be venni, aki folya­ma­to­san látja a gép­jár­mű mögöt­ti terü­le­tet és a veze­tő­vel is kap­cso­lat­ban van.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oká­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádolja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.