Főoldal » Hírek » Tolatás közben ütötte el az úttesten átkelő sértettet – vádat emelt az ügyészség- a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a hely­be­li nővel szem­ben, aki egy isko­la par­ko­ló­já­ból kito­lat­va ütöt­te el és okoz­ta halá­lát egy bot­tal köz­le­ke­dő férfinek.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2019. decem­ber 6-án 15 óra­kor tola­tott ki egy sze­ge­di isko­la par­ko­ló­já­ból. A hát­ra­me­net köz­ben a gép­ko­csi mére­te­i­ből és a figyel­met­len­sé­gé­ből adó­dó­an nem vette észre a szem­köz­ti busz­meg­ál­ló­ból az úttest­re lépő és bot­tal köz­le­ke­dő sér­tet­tet, akit a mint­egy 9-10 km/h óra sebes­ség­gel hala­dó gép­ko­csi­val fel­lö­kött. A férfi az esés során a fejét az asz­falt­ba ütöt­te és súlyos kopo­nya­sé­rü­lé­sei miatt kór­ház­ba szállították.

A sér­tett mint­egy két hét eltel­té­vel a kór­ház­ban éle­tét vesz­tet­te a kopo­nya­sé­rü­lés keze­lé­se során fel­lé­pő szö­vőd­mé­nyek miatt, így halá­la köz­ve­tett oko­za­ti össze­füg­gés­ben áll a balesettel.

A vád­lott a köz­le­ke­dé­se során meg­szeg­te azt a KRESZ sza­bályt, mely sze­rint a jár­mű­vel meg­for­dul­ni vagy hát­ra­me­ne­tet végez­ni csak úgy sza­bad, hogy a többi jármű és az úttes­ten hala­dó gya­lo­go­sok köz­le­ke­dé­sét ne aka­dá­lyoz­za. A vád­irat sze­rint a vád­lott hátra nézés­sel és a vissza­pil­lan­tó tük­rök több­szö­ri, nem­csak egy­sze­ri hasz­ná­la­tá­val az úttes­ten igen las­san köz­le­ke­dő sér­tet­tet ész­lel­te volna és így a bal­eset elhá­rít­ha­tó lett volna.

A bal­eset bekö­vet­ke­zé­sé­ben a sér­tett is köz­re­ha­tott, mivel meg­szeg­te azt a köz­le­ke­dé­si sza­bályt, mely sze­rint ha a közel­ben kije­lölt gyalogos-átkelőhely van, akkor a gya­lo­gos az úttes­ten a kije­lölt gyalogos-átkelőhelyen mehet át.

A főügyész­ség a nőt halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádolja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.