Főoldal » Archív » Tolató tehergépkocsi sofőrje okozta a motorkerékpáros halálát

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a román sofőr ellen halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járásbíróságon.

2016. októ­ber 15-én 19 óra 15 perc körü­li idő­ben, éjsza­ka, műkö­dő köz­vi­lá­gí­tás mel­lett, szá­raz bur­ko­la­tú úton haladt a román férfi az álta­la veze­tett teher­gép­jár­mű­vel Pol­gár felől Tisza­új­vá­ros felé a 3224. számú köz­úton. A teher­gép­ko­csi­ban utas­ként tar­tóz­ko­dott a barátnője.

A vád­lott menet köz­ben úgy dön­tött, hogy meg­for­dul, ezért a menet­irá­nya sze­rin­ti jobb olda­li for­gal­mi sáv szé­lén lévő kavi­csos szer­víz­út­ra kanya­ro­dott, majd azután rög­tön vissza­to­la­tott a közútra.

Ekkor a köz­úton ellen­ke­ző irány­ból haladt a sér­tett motor­ke­rék­pár­ral a meg­en­ge­dett­nél nagyobb sebes­ség­gel. A vád­lott tola­tá­sá­val egy­ide­jű­leg a sér­tett egy előt­te hala­dó sze­mély­gép­ko­csit elő­zött meg, és ami­kor meg­lát­ta a teher­gép­ko­csit, az ütkö­zést már nem tudta elke­rül­ni, a motor­ke­rék­pár bal olda­la érin­tő­le­ge­sen ütkö­zött a teher­gép­ko­csi bal hátsó sarokrészével.

Az ütkö­zés követ­kez­té­ben a sér­tett a motor­ról leesett, majd a közel­ben lévő kapu­be­já­ró áthi­da­ló beton­ele­mé­nek csapódott.

A sér­tett a bal­eset követ­kez­té­ben olyan súlyos, élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a bal­eset után három nap­pal egy deb­re­ce­ni kór­ház­ban meghalt.

A vád­lott KRESZ sza­bály­sze­gé­se köz­vet­len ok-okozati össze­füg­gés­ben áll a sér­tett halá­lá­val, azon­ban abban köz­re­ját­szott a sér­tett sebes­ség­túl­lé­pé­se is.

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés, vala­mint köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.