Főoldal » Archív » Tolatott és elütötte a gyalogost a hajdúsámsoni férfi

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki figyel­met­len­sé­ge foly­tán egy szer­víz­úton tola­tás köz­ben elütöt­te a sértettet.

A vád­lott 2019. októ­ber 15-én, 17 óra­kor a mun­kál­ta­tó­ja tulaj­do­ná­ban lévő kis­te­her­gép­ko­csi­val hát­ra­me­net­ben köz­le­ke­dett Deb­re­cen­ben a Derék utca szer­víz­út­ján. Ekkor ked­ve­ző idő­já­rá­si és látá­si viszo­nyok vol­tak, gyér for­ga­lom, mely körül­mé­nyek a vád­lot­tat a biz­ton­sá­gos jár­mű­ve­ze­tés­ben nem befolyásolták.

A férfi tola­tás­kor a nagy­fo­kú figyel­met­len­sé­ge foly­tán nem vette észre a szer­víz­úton álló idős sér­tet­tet, akit a jármű hátsó hom­lok­fa­lá­val elütött. A sér­tett elesett, és az ütkö­zés követ­kez­té­ben több helyen 8 napon túl gyó­gyu­ló csont­tö­ré­ses sérü­lé­se keletkezett.

A bal­eset és a sér­tett sérü­lé­se a vád­lott KRESZ sza­bály­sze­gő maga­tar­tá­sá­nak ered­mé­nye­ként jött létre.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lott ellen köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, az ira­tok tar­tal­ma alap­ján a vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki.