Főoldal » Archív » Tolvaj a szülészeten

Egy kór­há­zi taka­rí­tó­nő a vád sze­rint töb­bek közt bete­ge­ket lopott meg a szü­lé­sze­ten. Leg­na­gyobb fogá­sa az volt, ami­kor egy -éppen apás szü­lé­sen bent lévő- férfi öltö­ző­ben hagyott nad­rág­já­nak zse­bé­ből har­minc­ezer forin­tot emelt el. A nő még mun­ka­tár­sai pénz­tár­cá­it is meg­csa­pol­ta, az osz­tály admi­niszt­rá­to­rá­tól pél­dá­ul huszon­öt­ezer forin­tot csent el, az egyik orvos­tól pedig négy alka­lom­mal össze­sen száz­húsz­ezer forin­tot zsákmányolt.
A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség Cs. Tamás­nét lopás bűn­tet­té­vel, hat rend­be­li lopás vét­sé­gé­vel, köz­ok­irat­tal vissza­élés vét­sé­gé­vel és készpénz-helyettesítő fize­té­si esz­köz­zel vissza­élés vét­sé­gé­vel vádol­ta meg.

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - Cs._ Tamásné_ lopás miat­ti vádemelés