Főoldal » Hírek » Tolvajból lett női ruha rabló - fotóval - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség rab­lás és lopás miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki idén janu­ár­ban egy bevá­sár­ló­köz­pont női ruha üzle­té­ből a magá­ra vett ruhák­ban fize­tés nél­kül akart távoz­ni, majd az őt meg­ál­lí­tó biz­ton­sá­gi őrre támadt és elfutott.

A vád­irat sze­rint a nagy­kő­rö­si férfi egy koráb­bi lopás miatt vele szem­ben kisza­bott fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés pró­ba­ide­je alatt idén janu­ár 20-án este, köz­vet­le­nül zárás előtt bement egy kecs­ke­mé­ti bevá­sár­ló­köz­pont női ruha üzle­té­be. Ott magá­ra vett egy puló­vert és egy kabá­tot azért, hogy ellop­ja. Az alkal­ma­zott az üzlet zárá­sa miatt távo­zás­ra szó­lí­tot­ta fel, ám a férfi nem volt haj­lan­dó elhagy­ni az üzletteret.

A hely­szín­re hívott biz­ton­sá­gi sze­mély­zet fel­is­mer­te a vád­lott­ban azt a tol­vajt, aki rövid­del azelőtt egy másik ruha­üz­let­ből akart egy női tás­kát, vala­mint szin­tén egy puló­vert és kabá­tot ellop­ni. Amíg az őrző-védők a közel­ben lévő rend­őrö­ket érte­sí­tet­ték, a vád­lott a hely­szí­nen maradt biz­ton­sá­gi őrre támadt azért, hogy a még min­dig rajta lévő lopott ruhák­kal elme­ne­kül­hes­sen. Az őrt a vál­la­i­nál meg­ra­gad­va lök­dös­ni kezd­te, majd maga előtt tolta, végül arcon ütöt­te. Nem tudott azon­ban elsza­lad­ni, mert a nő utá­na­nyúlt és a kar­ját meg­ra­gad­va vissza­tar­tot­ta. Dula­ko­dás köz­ben mind­ket­ten a föld­re kerül­tek, ott a rabló ismét meg­ütöt­te és meg­kar­mol­ta az őrt. Végül a biz­ton­sá­gi szol­gá­lat idő­köz­ben vissza­ér­ke­ző tag­jai fog­ták el a hely­szín­ről futva távo­zó rablót.

Az ügyész­ség a fér­fit rab­lás bűn­tet­té­vel, vala­mint lopás vét­sé­gé­vel vádol­ja, és ezért vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za azzal, hogy a koráb­bi fel­füg­gesz­tett bün­te­té­sét is utó­lag végre kell haj­ta­ni. Az elfo­gá­sa óta letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A csa­tolt fotón a rabló által az üzlet­ben magá­ra öltött, és az elfo­gá­sát köve­tő­en vissza­vett női kabát látható.

A  képen a rabló által magára vett női kabát látható.