Főoldal » Hírek » Tömeges szarvasmarha elhullás – vádemelés - FOTÓKKAL - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az állat­kín­zás bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a Tatai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a gaz­da­sá­gi tár­sa­ság kép­vi­se­lő­je­ként elég­te­len ellá­tást nyúj­tott a szür­ke­szar­vas­mar­ha tenyé­szet­nek, amely töme­ges elhul­lás­hoz vezetett.

A vád­irat sze­rint a gaz­da­sá­gi tár­sa­ság a Tatá­hoz köze­li telep­he­lyén szür­ke szar­vas­mar­ha tenyész­tés­sel foglalkozott.

A gaz­da­sá­gi tár­sa­ság kép­vi­se­lő­je a jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek meg­sze­gé­sé­vel 2017. évtől nem biz­to­sí­tott meg­fe­le­lő élet­kö­rül­mé­nye­ket az álla­tok­nak, azo­kat elég­te­len lét­szá­mú sze­mély­zet­tel, elég­te­len mére­tű lege­lő­kön, istál­lók­ban, elfo­gad­ha­tat­lan higi­é­ni­ai körül­mé­nyek között tar­tot­ta, nem gon­dos­ko­dott ele­gen­dő mennyi­sé­gű és minő­sé­gű takar­mány­ról, a meg­fe­le­lő ivó­víz ellátásról.

Az elkö­ve­tő által üze­mel­te­tett telep­he­lyen 2018. janu­ár 1- ápri­lis 10. között 158 szür­ke szar­vas­mar­ha pusz­tult el a nem meg­fe­le­lő bánás­mód miatt. Az álla­tok 2017. évtől télen és nyá­ron is súlyos éhe­zés­nek vol­tak kité­ve, az elég­te­len mennyi­sé­gű és minő­sé­gű takar­má­nyo­zás miatt pusz­tul­tak el. A férfi a töme­ges pusz­tu­lás elle­né­re állat­or­vost nem hívott a telephelyre.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tatai Járás­bí­ró­ság a fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki.