Főoldal » Archív » Tömegközlekedés során került többször konfliktusba, látássérült sértettet is bántalmazott – vádemelés

A férfi több sér­tet­tet is bán­tal­ma­zott elő­ze­tes szó­vál­tást köve­tő­en; a Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt vele szem­ben és letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tés­re íté­lést indítványoz.

A vád­irat sze­rint a vád­lott, egy har­minc éves férfi, 2018 novem­be­ré­ben buda­pes­ti tömeg­köz­le­ke­dé­si esz­kö­zö­kön utaz­va három­szor is úgy keve­re­dett konf­lik­tus­ba, hogy a szó­vál­tás másik része­sét bán­tal­maz­ta. Az egyik alka­lom­mal egy idős­ko­rú és látás­sé­rült sér­tet­tet a busz­ról leszál­lás után fejen ütöt­te, és ellök­te. A sér­tett beütöt­te a fejét és köz­ve­tett élet­ve­szé­lyes sérü­lést szenvedett.

Egy másik alka­lom­mal a férfi tapé­ta­vá­gó­val vágott meg egy sér­tet­tet, illet­ve volt, hogy a köz­le­ke­dé­si esz­köz­ről leszáll­va követ­ni kezd­te utas­tár­sát és ököl­lel bántalmazta.

A vád­nak tár­gya még egy cse­lek­mény, ami­kor a ter­helt egy busz­meg­ál­ló­ban vára­ko­zó, álta­la látás­ból ismert nőt kez­dett el előz­mény nél­kül fenyegetni.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a férfi ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te, súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, garáz­da­ság és zak­la­tás vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re. A vád­irat sze­rin­ti bűn­cse­lek­mé­nye­ket a tör­vény – a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok alap­ján – ket­tő­től tizen­egy évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­de­li büntetni.

A vád­lott letar­tóz­ta­tás­ban van, és az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélje.