Főoldal » Hírek » Tömegszerencsétlenséget eredményező közúti balesetet okozott az embercsempész - rendőrségi fotókkal - a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség sike­re­sen indít­vá­nyoz­ta annak a szerb állam­pol­gár­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, akit a rend­őr­jár­őrök Vas megyé­ben, Sár­vár tér­sé­gé­ben fog­tak el. A férfi tíz kül­föl­dit akart a magyar-osztrák határ­hoz szál­lí­ta­ni, azon­ban autó­já­val a főút mel­let­ti árok­ba borult, és a bal­eset­ben – vele együtt – hét sze­mély súlyos, négy pedig könnyű sérü­lé­se­ket szenvedett.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi a szerb-magyar határ köze­lé­ben fel­vett a sze­mély­gép­ko­csi­ba 10, magát afgán és tuné­zi­ai állam­pol­gár­nak mondó sze­mélyt azért, hogy őket az osztrák-magyar határ­hoz szál­lít­sa. A kül­föl­di­ek az állam­ha­tárt a jog­sza­bá­lyok meg­sze­gé­sé­vel lép­ték át Szer­bia felől, és Magyar­or­szá­gon jog­sze­rű tar­tóz­ko­dá­si enge­déllyel nem rendelkeztek.

A gya­nú­sí­tott a 88-as számú főúton köz­le­ke­dett Sár­vár irá­nyá­ba, ami­kor az autó­já­val az árok­ba borult. A bal­eset során az uta­sok közül 7 sze­mély – köz­tük a gya­nú­sí­tott is – nyolc napon túl gyó­gyu­ló, súlyos, míg 4 sze­mély nyolc napon belül gyó­gyu­ló, könnyű sérü­lé­se­ket szenvedett.

A rend­őri intéz­ke­dés során az uta­sok sem sze­mély­azo­nos­sá­gu­kat, sem magyar­or­szá­gi tar­tóz­ko­dá­suk jog­sze­rű­sé­gét nem tud­ták hitelt érdem­lő­en igazolni.

A sérül­te­ket a men­tő­szol­gá­lat mun­ka­tár­sai kór­ház­ba szál­lí­tot­ták. A gép­ko­csi veze­tő­jét a nyo­mo­zó ható­ság őri­zet­be vette.

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelését.

A Szom­bat­he­lyi Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja – az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en – ma egy hónap­ra elren­del­te a férfi letartóztatását.

Az elfo­gás­ról készült fény­ké­pek itt lát­ha­tók: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/arokba-borult-egy-migransokat-szallito-auto#1