Főoldal » Hírek » Tömegszerencsétlenséget okozott a rendőrök elől menekülő embercsempész - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Tömeg­sze­ren­csét­len­sé­get ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sa és minő­sí­tett ember­csem­pé­szés miatt letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­za a Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség egy mol­dáv fér­fi­nak. Az elkö­ve­tő sze­mély­au­tó­já­ban 14 mig­ráns­sal a rend­őrök elől mene­kül­ve fara­kás­nak csa­pó­dott és uta­sai közül töb­ben súlyo­san, élet­ve­szé­lye­sen megsérültek.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a mol­dáv férfi 2022. novem­ber 14-én, este a szerb-magyar határ köze­lé­ben 14 magát szír állam­pol­gár­nak valló határ­sér­tőt vett fel len­gyel honos­sá­gú sze­mély­au­tó­já­ba azért, hogy őket az oszt­rák határ­hoz szál­lít­sa. Zsana kül­te­rü­le­tén a jár­őrök ellen­őriz­ni akar­ták a jár­mű­vet, a férfi azon­ban nem állt meg, hanem nagy sebes­ség­gel tovább­haj­tott. Mene­kü­lés köz­ben egy kanyar­ban lesod­ró­dott az útpad­ká­ra, majd egy fara­kás­nak ütkö­zött. A jármű cso­mag­tar­tó­já­ban és utas­te­ré­ben szál­lí­tott sze­mé­lyek közül ket­ten súlyos-életveszélyes, hatan súlyos, míg továb­bi hat sze­mély könnyű sérü­lést szenvedett.

A Bács-Kiskun megyei nyo­mo­zók a fér­fit őri­zet­be véte­le mel­lett az ember­csem­pé­szés súlyo­sab­ban minő­sü­lő bűn­tet­te mel­lett tömeg­sze­ren­csét­len­sé­get ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki.

Az ügyész­ség a leg­szi­go­rúbb kény­szer­in­téz­ke­dés, a letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­za a fér­fi­val szem­ben, mert a ható­ság intéz­ke­dé­se alól kivon­va magát, a hely­szín­ről meg­szö­kött. Emel­lett a magyar­or­szá­gi kötő­dés­sel, legá­lis jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­ző gya­nú­sí­tott ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek súlyos­sá­ga, bün­te­tés­sel fenye­ge­tett­sé­ge miatt fenn­áll a szö­ké­sé­nek, elrej­tő­zé­sé­nek veszé­lye. Az elkö­ve­tés szer­ve­zett jel­le­gé­ből meg­ala­po­zot­tan tar­ta­ni lehet attól is, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén a bizo­nyí­tás ered­mé­nyes­sé­gét veszélyeztetné.

A férfi – aki maga is súlyo­san meg­sé­rült - letar­tóz­ta­tá­sá­ról a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a mai napon dönt.