Főoldal » Archív » Tömegszerencsétlenséget okozott az autóbusz elbóbiskoló sofőrje- FOTÓKKAL

Az Egri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt a tavaly már­ci­us­ban Gyön­gyös köze­lé­ben tör­tént busz­bal­eset kap­csán a menet­rend sze­rint köz­le­ke­dő járat sofőr­jé­vel szem­ben.

A 43 éves vád­lott 2016. már­ci­us 14-én, 15 óra körü­li idő­ben, az M3 autó­pá­lyán vezet­te az Eger­ből Buda­pest­re tartó, kifo­gás­ta­lan műsza­ki álla­pot­ban lévő dél­utá­ni autó­buszt, melyen har­minc sze­mély uta­zott. Az időjárási-, és az útvi­szo­nyok meg­fe­le­lő­ek vol­tak, a köz­le­ke­dést for­gal­mi aka­dály nem nehe­zí­tet­te. A jármű - az autó­pá­lyán meg­en­ge­dett sebes­ség­ha­tá­ron belül - kb. 80-85 km/órás tem­pó­ban haladt.

Már az 55. kilo­mé­ter szel­vény­ben jár­tak, ami­kor a busz­ve­ze­tő elaludt. Emi­att a külső for­gal­mi sáv­ban köz­le­ke­dő jármű egy eny­hén balra ívelő kanyar­ban letért a pályá­ról, és előbb a sza­lag­kor­lát­nak ütkö­zött, majd azt átsza­kít­va - alig csök­ke­nő sebes­ség­gel, féke­zés nél­kül - leha­ladt az 5 méter mély töl­tés­ol­dal­ra, ahol hossz­ten­ge­lye körül átfor­dul­va egy fával benőtt terü­le­ten, a jobb olda­lá­ra dőlve állt meg.

A bal­eset követ­kez­té­ben vala­mennyi utas meg­sé­rült, közü­lük egy - a veze­tő mögöt­ti ülés­sor­ban, az ablak felő­li olda­lon ülő - utas 8 napon túl gyó­gyu­ló, több­szö­rös bor­da­tö­rés­sel járó súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, melyek tény­le­ges gyógy­tar­ta­ma 2-3 hónap. A sofőr – egye­dü­li­ként - sér­tet­len maradt.

A szak­ér­tői vizs­gá­la­tok alap­ján az volt meg­ál­la­pít­ha­tó, hogy a bal­eset azért követ­ke­zett be, mert a vád­lott meg­szeg­te a KRESZ 4.§ (1) bekez­dés b) pont­já­ban írot­ta­kat, misze­rint jár­mű­vet az vezet­het, aki a jármű biz­ton­sá­gos veze­té­sé­re képes álla­pot­ban van.

Az Egri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a hiva­tá­sos busz­ve­ze­tőt tömeg­sze­ren­csét­len­sé­get okozó köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja, és azt indít­vá­nyoz­za, hogy a bíró­ság fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki a vád­lot­tal szem­ben, tilt­sa el őt a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től, és köte­lez­ze az eddig fel­me­rült több mint negyed­mil­lió forint össze­gű bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re.