Főoldal » Archív » Tömegverekedés miatt vonnak felelősségre huszonöt sarudi lakost

Két, egy­más­sal hara­gos viszony­ban álló csa­lád tag­jai zavar­ták meg a köz­ség lakó­i­nak nyu­gal­mát Saru­don, ahol nézet­el­té­ré­se­i­ket tett­le­ge­sen pró­bál­ták ren­dez­ni előbb egy fut­ball­mér­kő­zé­sen, azután a helyi áru­ház előtt, az utcán. A Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség huszon­öt sze­méllyel szem­ben cso­por­to­san, a köz­nyu­gal­mat súlyo­san meg­za­var­va és fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te, vala­mint más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt.emelt vádat az ügyben.

A Heves Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 06.25.