Főoldal » Hírek » Nógrád Vármegyei Főügyészség » Tömegverekedés után letartóztatás- a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség egy 23 éves Nóg­rád megyei férfi letar­tóz­ta­tá­sá­ra tett indít­ványt, aki 2020. októ­ber 23-án két csa­lád­dal is tett­le­ges­sé­gig faju­ló szó­vál­tás­ba keveredett. 

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a férfi 2020. októ­ber 23-án test­vé­re­i­vel és sógo­rá­val egy keresz­te­lőn vett részt, ami után a tele­pü­lés kocs­má­já­ba men­tek ita­loz­ni, ahol egy másik csa­lád éppen szü­le­tés­na­pot ünnepelt.

Az ital­bolt köze­lé­ben a szü­le­tés­na­pot ünnep­lő csa­lád egyik tagja dohány­zott, aki­hez a gya­nú­sí­tott oda­lé­pett és tőle ciga­ret­tát kért. A férfi fel­aján­lot­ta az álta­la szí­vott ciga­ret­ta meg­ma­radt felét, ezt azon­ban a gya­nú­sí­tott nem fogad­ta el, ehe­lyett meg­ra­gad­ta a másik nya­kát és meg­fe­nye­get­te őt.

Az ijedt férfi vissza­tért roko­na­i­hoz és elme­sél­te nekik a vele tör­tén­te­ket, erre a rokon­ság meg­ke­res­te és szá­mon kérte a táma­dót. A gya­nú­sí­tott ekkor az egyik rokont ököl­lel állon ütöt­te, majd egy botot fel­kap­va azzal is ütle­gel­ni kezd­te őt.

A meg­tá­ma­dott rokon az üté­sek­től a föld­re esett, majd a gya­nú­sí­tott – a test­vé­re­i­vel és sógo­rá­val kiegé­szül­ve – a föl­dön fekvő sér­tet­tet tovább ütöt­te és meg is rug­dos­ta, emel­lett a sér­tett rokon­sá­gá­ra is ököl­lel, botok­kal és base­ball ütő­vel támadtak.

A bán­tal­ma­zott csa­lád egyik tagja tele­fo­non érte­sí­tet­te szü­le­it a velük tör­tén­tek­ről, akik egy gép­ko­csi­val a hely­szín­re siet­tek. Amint kiszáll­tak az autó­ból, a gya­nú­sí­tott a sofőrt egy lapát­tal fejen ütöt­te, aki az ütés­től elve­szí­tet­te esz­mé­le­tét és a föld­re esett. A gya­nú­sí­tott ezután a sofőr segít­sé­gé­re siető fele­sé­get is arcon ütöt­te, majd – mivel meg­hal­lot­ták, hogy a rend­őr­ség hama­ro­san kiér­ke­zik – hazamenekültek.

Az esti órák­ban meg­je­lent ott­ho­nuk­nál egy har­ma­dik helyi csa­lád három tagja, hogy botok­kal és beton­vas­sal fel­fegy­ver­kez­ve szá­mon kérje raj­tuk azt, hogy aznap a kocs­ma előtt – még a fenti vere­ke­dés kirob­ba­ná­sa előtt – az egyik kis­ko­rú roko­nu­kat is meg­ver­ték. A két cso­port között szó­vál­tás ala­kult ki, majd a gya­nú­sí­tott és test­vé­rei bal­tá­val és gáz­ri­asz­tó fegy­ver­rel támad­tak a ház­hoz érke­zők­re, az egyi­kük a gáz­pisz­tollyal lövé­se­ket is adott le.

A garáz­da­ság bűn­tet­te és a súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság a külö­nös vissza­eső férfi letar­tóz­ta­tá­sát az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben elrendelte.

A vég­zés ellen az elkö­ve­tő fel­leb­be­zést jelen­tett be, ezért a dön­tés még nem vég­le­ges, de az a fel­leb­be­zés­re tekin­tet nél­kül végrehajtható.

A hely­szí­nen készült fel­vé­te­lek az aláb­bi lin­ken megtekinthetőek:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/felfegyverkezve-tamadtak-a-rendorok-elfogtak-oket#2