Főoldal » Hírek » Tőrkéssel akarta barátnőjét jobb belátásra bírni - fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség erő­szak­kal, fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett magán­lak­sér­tés, sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­se és minő­sí­tett zak­la­tás miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő a barát­nő­jét aka­ra­ta elle­né­re arra akar­ta ráven­ni, hogy vele tölt­se a kará­csony estét. A vissza­uta­sí­tás miatt a férfi egy tőkés­sel tért vissza a nőhöz és csa­lád­tag­ja­i­val együtt élet­ve­szé­lye­sen meg­fe­nye­get­te.

A vád­irat sze­rint a kis­kun­ha­la­si férfi érzel­mi viszony­ban állt egy kece­li nővel, azon­ban sokat vesze­ked­tek. 2020. decem­ber 25-én, dél­ben, a pár együtt volt a férfi nővé­ré­nél, ahol a nya­kát meg­ra­gad­va a férfi már ekkor meg­fe­nye­get­te a nőt azzal, hogy kinyír­ja, ha nem lesz vele este.

Ezután a nap továb­bi részét a nő a kece­li ott­ho­ná­ban a szü­le­i­vel és test­vé­ré­vel töl­töt­te. A dél­után folya­mán a vád­lott várat­la­nul beál­lí­tott és ellent­mon­dást nem tűrő­en közöl­te, hogy barát­nő­jé­nek vele kell men­nie. Mivel a sér­tett erre nem volt haj­lan­dó, a férfi sza­kí­tás­sal fenye­ge­tőz­ve távo­zott. Egy óra múlva azon­ban vissza­tért és hátul­ról átfog­va fel­emel­te a sér­tet­tet azért, hogy kici­pel­je az autó­já­ba. A jelen­lé­vő csa­lád­ta­gok meg­aka­dá­lyoz­ták és távo­zás­ra szó­lí­tot­ták fel. Ekkor a férfi közöl­te, hogy min­den­kit kinyír, ha kell, majd kiment az autó­já­hoz és egy tőr­kés­sel tért vissza a házba. A vád­lott a kezé­ben lévő tőr­kést a sér­tett any­já­nak sze­gez­ve ismét fel­szó­lí­tot­ta a barát­nő­jét, hogy men­jen vele, külön­ben leszúr­ja az any­ját. A férfi csa­lád­ta­gok a vád­lot­tat fél­re­húz­ták, aki ezután a kés­sel a hűtő­lá­dá­ra csa­pott.

Ami­kor az anya a rend­őrö­ket akar­ta hívni, a vád­lott kicsa­var­ta kezé­ből a mobil­te­le­font. A sér­tett test­vé­ré­nek idő­köz­ben sike­rült segít­sé­get hívni, a rend­őrök érke­zé­sé­nek híré­re az elkö­ve­tő elhagy­ta a házat.

A fotók a hely­szí­nen készül­tek. 

Az ügyész­ség a fér­fit erő­szak­kal, fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett magán­lak­sér­tés és sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­té­vel, vala­mint minő­sí­tett zak­la­tás vét­sé­gé­vel vádol­ja. Ügyé­ben a Kis­kő­rö­si Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.