Főoldal » Hírek » Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség » Törni –zúzni kezdett, mert nem engedték zuhanyozni- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sátor­al­ja­új­he­lyi Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge miatt vádat emelt egy 24 éves fér­fi­val szemben. 

A vád­irat sze­rint a férfi 2020. júli­us 27-én dél­után tisz­tál­ko­dás cél­já­ból meg­je­lent egy Sátor­al­ja­új­he­lyen műkö­dő közös­sé­gi ház­ban. Az intéz­mény ren­del­te­té­se sze­rint, egye­bek mel­lett szo­ci­á­lis rászo­rult­ság alap­ján és bizo­nyos  fel­té­te­lek fenn­ál­lá­sa ese­tén tisz­tál­ko­dá­si és mosá­si lehe­tő­sé­get biz­to­sít a kör­nyé­ken élők szá­má­ra. A vád­lott az intéz­mény­ben közöl­te egy ott dol­go­zó szo­ci­ál­pe­da­gó­gus­sal, hogy azért jött, mert le akar zuha­nyoz­ni. A nő fel­vi­lá­go­sí­tot­ta a vád­lot­tat, hogy a közös­sé­gi ház szol­gál­ta­tá­sa­it csak bizo­nyos fel­té­te­lek­kel vehe­ti igény­be, ame­lyek­nek ő nem felel meg. A vád­lott előbb alku­doz­ni kez­dett a nővel, majd mivel nem ért célt, szó­vál­tás­ba keve­red­tek. A vád­lott végül kia­bál­va elin­dult kife­lé az épü­let­ből és távo­zá­sa során, dühé­ben a bejá­ra­ti ajtón lévő szú­nyog­há­lót berúg­ta, amire az besza­kadt, majd bele­ütött az ajtó­ba, ami ennek követ­kez­té­ben behorpadt.

A vád­lott kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos maga­tar­tá­sa alkal­mas volt arra, hogy mások­ban meg­bot­rán­ko­zást, ria­dal­mat keltsen.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Sátor­al­ja­új­he­lyi Járásbíróságnak.