Főoldal » Archív » Török embercsempésszel szemben emelt vádat a járási ügyészség

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a német­or­szá­gi tar­tóz­ko­dá­si helyű, török állam­pol­gár­ral szem­ben, aki idén tavasszal egy roko­nát pró­bál­ta meg Német­or­szág­ba csem­pész­ni.

A vád sze­rint a vád­lott meg­ál­la­po­dott Török­or­szág­ban élő roko­ná­val, hogy Szer­bia érin­té­sé­vel Magyar­or­szá­gon keresz­tül Német­or­szág­ba csem­pé­szi. Ezért a vád­lott roko­na Török­or­szág­ból Belg­rád­ba repült, ahol talál­ko­zott a vád­lot­tal, majd taxi­val Sza­bad­ká­ra utaz­tak. Miu­tán egy éjsza­kát ott töl­töt­tek, a vád­lott taxi­val a Rösz­kei Köz­úti Határ­át­ke­lő­hely­hez ment és gya­lo­go­san belé­pett Magyar­or­szág terü­le­té­re. Roko­na mind­eköz­ben Ásott­ha­lom kül­te­rü­le­tén a biz­ton­sá­gi határ­zá­ron átmá­szott, a szerb-magyar határt így jog­el­le­nes módon lépte át és jutott Magyar­or­szág terü­le­té­re.

Meg­be­szé­lé­sük­nek meg­fe­le­lő­en rövid­del ezután a vád­lott a roko­nát német honos­sá­gú autó­já­val Ásott­ha­lom kül­te­rü­le­tén fel­vet­te, majd útnak indul­tak. A Sze­ge­di Határ­ren­dé­sze­ti Kiren­delt­ség jár­őrei 2019. május 12-én, reg­gel 8 óra­kor, Ásott­ha­lom kül­te­rü­le­tén intéz­ke­dés alá von­ták a vád­lott által veze­tett gép­ko­csit. Meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a vád­lott roko­na a magyar­or­szá­gi tar­tóz­ko­dá­sá­nak jog­sze­rű­sé­gét iga­zol­ni nem tudja, ezért őt elő­ál­lí­tot­ták, a vád­lot­tat pedig őri­zet­be vet­ték.

A roko­ná­nak a szerb-magyar állam­ha­tár jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek meg­sze­gé­sé­vel tör­té­nő átlé­pé­sé­hez segít­sé­get nyúj­tó vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.