Főoldal » Hírek » Török embercsempész letartóztatását indítványozta az ügyészség - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a török fér­fi­nak, aki 4 ille­gá­lis határ­át­lé­pő csem­pé­szé­sé­ben műkö­dött közre.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a Cseh­or­szág­ban tar­tóz­ko­dá­si enge­déllyel élő férfi bérelt kis­busszal azért érke­zett Magyar­or­szág­ra, hogy ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket csem­pésszen Auszt­ri­á­ba. Az isme­ret­le­nül maradt meg­bí­zó­já­val kötött meg­ál­la­po­dás­nak meg­fe­le­lő­en a férfi 2022. ápri­lis 24. nap­ján, haj­na­li 4 óra­kor fel­vett az autó­ba 4, magát afgán és török  állam­pol­gár­nak valló sze­mélyt. Rövid­del az elin­du­lás után a rend­őrök Ásió­ott­ha­lom kül­te­rü­le­tén iga­zol­tat­ták a fér­fit, elő­ál­lí­tot­ták, majd őri­zet­be vették.

A gya­nú­sí­tott uta­sai a Magyar­or­szág terü­le­té­re tör­té­nő belé­pés­hez és az ország terü­le­tén tör­té­nő tar­tóz­ko­dás­hoz szük­sé­ges fel­té­te­lek­kel nem rendelkeztek.

A több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés és az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elrendelésére.

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz­zel meg­tar­tott ülé­sén a mai napon fog dönteni.