Főoldal » Hírek » Török embercsempészek letartóztatását indítványozta az ügyészség - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a két fér­fi­nak, aki­ket a rend­őr­ség csü­tör­tök haj­nal­ban, fur­gon­juk­ban 24 ille­gá­lis határ­át­lé­pő­vel ért tetten.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a fér­fi­ak isme­ret­len meg­bí­zó­juk uta­sí­tá­sai sze­rint teg­nap haj­nal­ban, Ruzsa tér­sé­gé­ben kis­te­her­au­tó­juk rak­te­ré­be 24 - a szerb-magyar zöld­ha­tá­ron ille­gá­li­san átve­ze­tett - kül­föl­dit vet­tek fel, és velük Nyugat-Európa felé indul­tak. A jár­mű­vet a rend­őr­ség jár­őrei rövid­del ezt köve­tő­en köz­úti ellen­őr­zés­re meg­ál­lí­tot­ták. A rak­tér­ben utazó sze­mé­lyek az intéz­ke­dés­kor sem sze­mély­azo­nos­sá­gu­kat, sem Magyar­or­szág­ra tör­té­nő belé­pé­sük jog­sze­rű­sé­gét iga­zol­ni nem tudták.

A több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult bün­te­tő­el­já­rás­ban az ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés és az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elrendelésére.

Az ügyé­szi indít­vány­ról a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon tar­tan­dó ülé­se­ken fog dönteni.