Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Török személyeket csempészett – vádemelés

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a szerb fér­fi­val szem­ben, aki 2018 decem­be­ré­ben két török állam­pol­gár­nak nyúj­tott segít­sé­get ahhoz, hogy Szer­bia terü­le­té­ről Magyar­or­szág­ra belépjen.

A vád sze­rint a két török állam­pol­gárt 2018. decem­ber 21-én isme­ret­len sze­mé­lyek, 1000-1000 euró­ért, eljut­tat­ták Sza­bad­ká­ról a rösz­kei határ­át­ke­lő­hely­hez és részük­re két, más nevé­re kiál­lí­tott, szerb útle­ve­let is átad­tak. A két török állam­pol­gár kike­rül­te a szerb határ­el­len­őr­zést, majd beszállt a rájuk vára­ko­zó vád­lott gép­ko­csi­já­ba. A vád­lott ezután elin­dult Magyar­or­szág felé, és a kora esti órák­ban belé­pés­re jelent­ke­zett a magyar ellen­őr­ző­pont­nál. A vád­lott a határ­őr­nek átad­ta a kocsi­ban utazó két török sze­mély sze­mély­azo­nos­sá­gá­nak iga­zo­lá­sá­ra a más nevé­re kiál­lí­tott szerb útleveleket.

A török sze­mé­lyek Magyar­or­szág terü­le­té­re nem jog­sze­rű­en lép­tek be, az ország terü­le­tén való tar­tóz­ko­dá­suk jog­sze­rű­sé­gét iga­zol­ni nem tud­ták. A vád­lott segít­sé­get nyúj­tott részük­re a magyar-szerb határ jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek meg­sze­gé­sé­vel tör­té­nő átlé­pé­sé­hez, vala­mint más nevé­re szóló való­di köz­ok­ira­tot jogo­su­lat­la­nul hasz­nált fel.

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő, 25 éves elkö­ve­tőt több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel és közokirat-hamisítás bűn­tet­té­vel vádol­ja, vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint Magyar­or­szág terü­le­té­ről tör­té­nő kiuta­sí­tá­sát indítványozza.

A 2018. júli­us 1-jétől hatá­lyos Bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény lehe­tő­vé teszi, hogy az ügyész a vád­irat­ban - arra az eset­re, ha a vád­lott a bíró­ság előtt beis­me­rő val­lo­mást tesz- indít­ványt tegyen a kisza­ba­dan­dó bün­te­tés pon­tos mér­té­ké­re. Ebben az ügy­ben az ügyész­ség a vád­lott beis­me­ré­se ese­tén 2 év 2 hónap bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint Magyar­or­szág terü­le­té­ről 3 évre tör­té­nő kiuta­sí­tá­sát indítványozta.

A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.