Főoldal » Hírek » Törött sörösüveggel akart életet kioltani – a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­te kísér­le­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sát, és a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal a fér­fi­val szem­ben, aki törött sörös­üveg­gel verte meg a sér­tet­tet.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség 2020 feb­ru­ár­já­ban emelt vádat ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt egy har­min­cas éve­i­ben járó fér­fi­val szem­ben.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék 2021. janu­ár 22-én kihir­de­tett első­fo­kú íté­le­té­vel a vád­lott bűnös­sé­gét élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­ben álla­pí­tot­ta meg, és vele szem­ben 3 év vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tést és 4 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tést sza­bott ki.

A meg­ál­la­pí­tott íté­le­ti tény­ál­lás sze­rint a vád­lott 2018 augusz­tu­sá­ban, az esti órák­ban, erő­sen ittas álla­pot­ban bele­kö­tött egy zug­lói dohány­bolt előtt vára­ko­zó három fős tár­sa­ság­ba, majd szó­vál­tás köz­ben őt a sér­tett ököl­lel meg­ütöt­te. Ettől a vád­lott foko­zott indu­lat­ba jött és a nála lévő sörös­üveg­gel két­szer lesúj­tott a sér­tett fejé­re. A máso­dik csa­pás­tól az üveg eltö­rött, az üveg­nyak csonk­já­val a vád­lott hét alka­lom­mal a sér­tett feje, nyaka irá­nyá­ba ütött, aki kar­já­val véde­ke­zett, azon­ban ennek elle­né­re nya­kán több pon­ton meg­sé­rült, erő­sen vérez­ni kez­dett, így fel­ha­gyott a dula­ko­dás­sal és a föld­re ült. A vád­lott a táma­dás esz­kö­zét eldob­va a hely­szín­ről rövid időre távo­zott, majd oda vissza­tér­ve folya­ma­to­san gúnyol­ta a sér­tet­tet, mely­nek során közöl­te vele, hogy az sem érdek­li, ha a hely­szí­nen elvér­zik. A vád­lot­tat pár per­cen belül a rend­őrök az elkö­ve­tés helyén elfog­ták.

Az első­fo­kú íté­let ellen az ügyész a vád­lott ter­hé­re ember­ölés bűn­tet­te kísér­le­té­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ért és súlyo­sabb tar­ta­mú bün­te­tés kisza­bá­sá­ért, míg a vád­lott és védő­je eny­hí­tés cél­já­ból fel­leb­bez­tek.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a másod­fo­kú eljá­rást lefoly­ta­tó Fővá­ro­si Íté­lő­táb­lá­hoz benyúj­tott indít­vá­nyá­val az ügyé­szi fel­leb­be­zést fenn­tart­va kez­de­mé­nyez­te, hogy a bíró­ság álla­pít­sa meg, misze­rint a vád­lott tuda­tát átfog­ta, hogy a nyaki verő­eret érin­tő test­tá­jék táma­dá­sá­val bekö­vet­kez­het a sér­tett halá­la, de ebbe bele­nyu­god­va cse­le­ke­dett, ezért cse­lek­mé­nye élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés helyett ember­ölés bűn­tet­te kísér­le­te­ként minő­sül. A súlyo­sabb minő­sí­tés mel­lett pedig indo­kolt a bün­te­tés tar­ta­má­nak súlyo­sí­tá­sa is.