Főoldal » Hírek » Tört-zúzott egy idegen lakásban a bódult kábítószeres – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kazinc­bar­ci­kai Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen ron­gá­lás vét­sé­ge miatt, aki tudat­mó­do­sí­tó szer­től bódult álla­pot­ban besza­ladt egy ide­gen lakás­ba, és meg­ron­gál­ta a beren­de­zé­si tár­gya­kat.

A vád­irat sze­rint a vád­lott lakó­he­lyén, egy bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen 2023. már­ci­us köze­pén, dél­után új pszi­cho­ak­tív anya­got fogyasz­tott. A szer­től bódult álla­pot­ba került, majd besza­ladt egy ide­gen lakás­ba a nyi­tott ajtón keresz­tül és köz­ben han­go­san azt kia­bál­ta, hogy meg akar­ják ölni. A tudat­mó­do­sí­tó szer hatá­sá­ra zavar­tan visel­ke­dő férfi a szo­bá­ban a falra fel­sze­relt több száz­ezer forint érté­kű tele­ví­zi­ót letép­te, amely a pad­ló­ra zuhant és össze­tört. Ezután a begyúj­tott kály­hát meg­fog­ta és fel­ál­lí­tá­si helyé­ről a szoba másik sar­ká­ba húzta át, majd az épü­let hátsó abla­kát betör­te.

Az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nyé­nek a hely­szín­re érke­ző hoz­zá­tar­to­zói vetet­tek véget, akik érte­sí­tet­ték a rend­őr­sé­get. A vád­lot­tat a kiér­ke­ző men­tő­szol­gá­lat kór­ház­ba szál­lí­tot­ta.

A férfi 300.000 forint ron­gá­lá­si kárt oko­zott, melyet a bün­te­tő­el­já­rás alatt meg­té­rí­tett.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben elzá­rás bün­te­tést indít­vá­nyo­zott.