Főoldal » Archív » Tovább akart italozni ezért bort követelt, de kiadós verést kapott

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy 38 éves férfi ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint 2019. júni­us ele­jén, a késő esti órák­ban a vád­lott mis­kol­ci csa­lá­di házá­ba érke­zett meg a sér­tett férfi ita­lo­zás cél­já­ból, ami­hez magá­val hozott fél liter pálinkát.

Az épü­let­ben hár­man tar­tóz­kod­tak, a vád­lott, annak egy férfi roko­na, vala­mint a sér­tett, és a külső szo­bá­ban együtt ittak. A vád­lott idő­köz­ben a belső szo­bá­ban lefe­küdt alud­ni, míg a két férfi haj­na­lig foly­tat­ta a mulatozást.

A sér­tett mond­ta a vád­lott roko­ná­nak, hogy vele szem­ben távol­tar­tá­si vég­zés van hatály­ban, így a lakó­he­lyé­re nem tud haza­men­ni, ezért marad­na a lakás­ban. Erről a beszél­ge­tés­ről a vád­lott nem tudott, mert ő ekkor már aludt. Kora haj­nal­ban a vád­lott roko­na egy időre eltá­vo­zott a ház­ból, ami­kor a sér­tett bement a vád­lott­hoz, fel­éb­resz­tet­te és hívta, hogy igya­nak tovább, vala­mint mond­ta neki, hogy adjon még neki bort. Ebből viszont közöt­tük szó­vál­tás ala­kult ki, így a sér­tett kiült a külső szo­bá­ban lévő ágyra, de onnan tovább­ra is hangoskodott.

Ezt meg­elé­gel­ve a vád­lott fel­kelt, kiment a sér­tett­hez, ráki­a­bált, hogy „dugul­jon már el”, majd két alka­lom­mal meg­ütöt­te, ezután pedig póló­já­nál fogva meg­ra­gad­ta és fel­rán­tot­ta az ágy­ról, és az álló hely­zet­ben lévő sér­tet­tet jobb láb­bal bal­ol­da­lon mell­be rúgta. A sér­tett a föld­re esett és azt mond­ta, hogy elmegy. A lakás­ba idő­köz­ben vissza­tért rokon már a konf­lik­tus ele­jét látta, de mivel siker­te­le­nül avat­ko­zott be, így haza indult, majd ami­kor mégis vissza­ment, akkor­ra a sér­tett már magá­tól elment a ház­ból. A sér­tett férfi haza­ért, azon­ban a háza ajta­ja előtt össze­esett, az édes­any­ja érte­sí­tet­te a men­tő­ket. A fér­fi­nek a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a mell­kas­fa­lán zúzó­dá­sos sérü­lé­sek kelet­kez­tek, emi­att lég­mell ala­kult ki, amely köz­vet­ve élet­ve­szé­lyes­nek minősül.

Az ügyész­ség az elkö­ve­tés idő­pont­já­ban hason­ló tár­gyú bűn­cse­lek­mény miatt indult más bün­te­tő­el­já­rás hatá­lya alatt álló vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és mel­lék­bün­te­tés­ként köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott, vala­mint indít­vá­nyoz­ta a vele szem­ben más ügy­ben kisza­bott fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés vég­re­haj­tá­sát is.