Főoldal » Hírek » Továbbra is a Kecskeméti Törvényszéken folyik a dr. Czeglédy Csaba Adrián és társai ellen indult büntetőügy - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék azon hatá­ro­za­tá­nak a hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta, amellyel az ille­té­kes­sé­gét kifo­gá­so­ló és az ügy­nek a Szom­bat­he­lyi Tör­vény­szék­hez tör­té­nő átté­te­lé­re irá­nyu­ló ismé­telt védői indít­ványt eluta­sí­tot­ta.

A Sze­ge­di Íté­lő­táb­la bíró­sá­got kije­lö­lő koráb­bi vég­zé­se foly­tán a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szé­ken, mint első­fo­kú bíró­sá­gon, foly­ta­tó­dott az isko­la­szö­vet­ke­ze­tek­kel kap­cso­la­tos költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indult bün­te­tő­el­já­rás. Az eljá­rás során a vád­lot­tak védői már több alka­lom­mal indít­vá­nyoz­ták az eljá­rás­nak a Szom­bat­he­lyi Tör­vény­szék­hez tör­té­nő átté­te­lét, mos­ta­ni indít­vá­nyuk­kal azo­nos indo­kok alap­ján, ezért az első­fo­kú bíró­ság érde­mi indo­ko­lás nél­kül  uta­sí­tot­ta el az újabb indít­ványt.

Az első­fo­kú bíró­ság vég­zé­se ellen az első­ren­dű vád­lott veze­tő védő­je jelen­tett be fel­leb­be­zést, mely­nek eluta­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség.

A Sze­ge­di Íté­lő­táb­la, mint másod­fo­kon eljá­ró bíró­ság – oszt­va a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség állás­pont­ját – az első­ren­dű vád­lott veze­tő védő­jé­nek fel­leb­be­zé­sét alap­ta­lan­nak ítél­te, mivel a bíró­ság kije­lö­lé­se tár­gyá­ban hozott koráb­bi vég­zé­sé­re tekin­tet­tel a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék ille­té­kes­sé­ge vál­to­zat­la­nul fenn­áll, ezért az első­fo­kú bíró­ság vég­zé­sét hely­ben­hagy­ta.