Főoldal » Archív » Továbbra is előzetesben az autótolvaj bűnszervezet tagjai

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja meg­hosszab­bí­tot­ta annak a három szerb és hor­vát fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, akik egy évek óta műkö­dő, autó­lo­pás­ra lét­re­ho­zott bűn­szer­ve­zet tagjai.

A gyanú sze­rint az egyik szerb férfi 2015-ben leg­alább hét szerb, ille­tő­leg szerb-horvát állam­pol­gár­sá­gú sze­mély rész­vé­te­lé­vel lét­re­ho­zott egy bűnö­zői háló­za­tot Szer­bi­á­ban abból a cél­ból, hogy az Euró­pai Unió több tag­or­szá­gát érint­ve jel­lem­ző­en nagy érté­kű gép­ko­csi­kat tulaj­do­nít­sa­nak el.

A szer­ve­zet­ben veze­tő sze­re­pet betöl­tő egyik gya­nú­sí­tott uta­sí­tá­sá­ra és irá­nyí­tá­sa mel­lett az Euró­pai Unió több tag­ál­la­má­ból, első­sor­ban Olasz­or­szág­ból, Német­or­szág­ból és Auszt­ri­á­ból nagy érté­kű gép­jár­mű­ve­ket tulaj­do­ní­tot­tak el. Az eltu­laj­do­ní­tott autó­kat a szer­ve­zet tag­jai Sze­ged­re szál­lí­tot­ták, ahol több garázst bérel­ve pihen­tet­ték azo­kat. A sze­ge­di gará­zsok­ban a gép­jár­mű­vek egye­di azo­no­sí­tó­it meg­vál­toz­tat­ták, majd azo­kat a szerb-magyar hatá­ron átszál­lí­tot­ták és Szer­bi­á­ban értékesítették.

A gyanú sze­rint mind­ezi­dá­ig a bűn­szer­ve­zet Nyugat-Európa terü­le­té­ről kilenc nagy érté­kű gép­ko­csit tulaj­do­ní­tott el fenti mód­szer­rel és jut­tat­ta el azo­kat Szerbiába.

A bűn­szer­ve­zet három tag­já­nak elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja továb­bi három hónap­pal meg­hosszab­bí­tot­ta a Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­vá­nyá­nak helyt adva, a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye, a bűn­is­mét­lés veszé­lye, ille­tő­leg az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye miatt.

Az ügy a Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség foko­zott ügyé­szi fel­ügye­le­te mel­lett van folyamatban.