Főoldal » Archív » Továbbra is letartóztatásban a sólyi emberölés gyanúsítottja

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség a letar­tóz­ta­tás meg­hosszab­bí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta a 2018 máju­sá­ban, Sólyon elkö­ve­tett ember­ölés ügyé­ben. A Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság vég­zé­sé­vel az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott, és a kény­szer­in­téz­ke­dés tar­ta­mát két hónap­pal meghosszabbította. 

Az ügy­ben a Veszp­rém Megyei Rendőr-főkapitányság külö­nös kegyet­len­ség­gel, tizen­ne­gye­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt foly­tat­ja a nyomozást.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a fia­tal­ko­rú elkö­ve­tő meg­ala­po­zot­tan gya­nú­sít­ha­tó azzal, hogy 2018. május 18-án, Sóly hatá­rá­ban meg­öl­te az álta­la korább­ról ismert, nyolc éves sértettet.

A bíró­ság az idő­köz­ben vég­le­ges­sé vált vég­zé­sé­ben, az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a fia­tal­ko­rú gya­nú­sí­tott sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén a szö­ké­sé­től, elrej­tő­zé­sé­től kel­le­ne tar­ta­ni, továb­bá a kény­szer­in­téz­ke­dés a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek, meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben is szükséges.