Főoldal » Hírek » Továbbra sem szabadulhat a gyermekét szexuálisan molesztáló solti férfi - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

Az ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint tovább­ra is indo­kolt annak a solti fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sa, akit a Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség sze­xu­á­lis erő­szak­kal, gyer­mek­por­nog­rá­fi­á­val és kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­vel vádol. 

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a férfi a solti ott­ho­ná­ban 2017 novem­be­ré­től 2019 nya­rá­ig a nála lát­ha­tá­son lévő kis­ko­rú leány­gyer­me­kei előtt a pár­já­val több­ször sze­xu­á­lis cse­lek­ményt vég­zett. Más alkal­mak­kor az egyik gyer­me­ké­vel foly­ta­tott sze­xu­á­lis cse­lek­ményt, amely­ről vide­ó­fel­vé­telt is készí­tett, illet­ve több eset­ben a gyer­me­ke­it por­nog­ráf módon ábrá­zo­ló fény­ké­pe­ket készí­tett, ami­ket inter­ne­tes alkal­ma­zá­son keresz­tül más­nak is elküldött.

A Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék a férfi vád­eme­lést köve­tő­en fenn­tar­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak az indo­kolt­sá­gát felül­vizs­gál­ta és azt tovább­ra is fenntartotta.

A tör­vény­szék vég­zé­se ellen a férfi jelen­tett be fellebbezést.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a másod­fo­kú átira­tá­ban egyet­ér­tett a tör­vény­szék állás­pont­já­val, misze­rint a vád tár­gyát képe­ző bűn­cse­lek­mé­nyek magas bün­te­té­si téte­lé­re figye­lem­mel, amely 5 évtől 25 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés, a férfi a bíró­ság szá­má­ra elér­he­tet­len­né válna, így külö­nö­sen meg­szök­ne vagy elrej­tőz­ne, ezért tovább­ra is indo­kolt vele szem­ben a leg­szi­go­rúbb kény­szer­in­téz­ke­dés alkalmazása.

A fel­leb­be­zés­ről a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la dönt.