Főoldal » Archív » Továbbra sem védekezhetnek szabadlábon a milliárdos vagyoni hátrányt okozó bűnszervezet tagjai

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség a bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett minő­sí­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt folya­mat­ban lévő ügy­ben három gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tása határ­ide­jé­nek hosszab­bí­tá­sá­ra, míg továb­bi három gya­nú­sí­tott vonat­ko­zá­sá­ban bűn­ügyi fel­ügye­le­tük elren­de­lé­sé­re tett indítványt.

A letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sé­ről az ügyész­ség a https://ugyeszseg.hu/kozel-egymilliard-forint-vagyoni-hatranyt-okozott-a-bunszervezet/ olda­lon adott ki sajtóközleményt. 

Egy nem­zet­kö­zi elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján az USA-ban elfo­gott férfi 2015 óta fik­tív szám­lá­kat kiál­lí­tó bűn­szer­ve­ze­tet hozott létre és irá­nyí­tott, amely­nek része volt a több­szin­tű, szám­lá­zá­si lán­co­la­tot alko­tó cég­há­ló­zat. A fik­tív szám­lá­kat két, tata­bá­nyai szék­he­lyű gaz­da­sá­gi tár­sa­ság fogad­ta be össze­sen 16 cég­től, ezzel az álta­lá­nos for­gal­mi adó fize­té­si köte­le­zett­sé­gük mér­té­két csök­ken­tet­ték, így a magyar álla­mi költ­ség­ve­tés­nek 991.518.000 forint vagyo­ni hát­rányt okoz­tak. A fik­tív szám­lá­kat kiál­lí­tó alvál­lal­ko­zó cégek valós gaz­da­sá­gi tevé­keny­sé­get  nem végez­tek.  E cégek bank­szám­lá­i­ra a haszon­hú­zó két tata­bá­nyai gaz­da­sá­gi tár­sa­ság tel­je­sí­tett uta­lást, a fik­tív szám­lák ellen­ér­té­ké­nek meg­fe­le­lő összeg­ben, ame­lyet a bűn­szer­ve­ze­tet irá­nyí­tó férfi uta­sí­tá­sai sze­rint tovább utal­tak más cégek szám­lá­i­ra. A bűn­szer­ve­zet veze­tő­je által uta­sí­tott embe­rek a cégek szám­lá­i­ról jel­lem­ző­en kész­pénz­fel­ve­vő auto­ma­ták­ból fel­vet­ték a pénzt, és azt vissza­jut­tat­ták a bűn­szer­ve­zet veze­tő­jé­nek, illet­ve a fik­tív szám­lá­kat befo­ga­dó tár­sa­sá­gok képviselőihez. 

Az ÁFA befi­ze­té­si köte­le­zett­sé­gü­ket jog­ta­la­nul csök­ken­tő cégek részé­re fik­tív szám­lá­kat kiál­lí­tó gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok szin­tén valót­lan tar­tal­mú alvál­lal­ko­zói szám­lá­kat fogad­tak be. A szám­la­ki­ál­lí­tó cégek ügy­ve­ze­tő­i­nek nagy része szlo­vák, len­gyel, angol állam­pol­gár,  akik tény­le­ges  ügy­ve­ze­tői tevé­keny­sé­get sosem végez­tek, a cége­ket és azok köny­ve­lé­sét a bűn­szer­ve­zet veze­tő­je irányította.

A bűn­szer­ve­zet veze­tő­je külön­bö­ző gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok ügy­ve­ze­tő­je­ként a költ­ség­ve­té­si csa­lás­ból szár­ma­zó pénz­össze­ge­ket a Cseh­or­szág­ban, Hor­vát­or­szág­ban, Szlo­vá­ki­á­ban, az Egye­sült Király­ság­ban lét­re­ho­zott cégek bank­szám­lá­i­ra utal­ta, ahon­nan az vissza­áram­lott  egy tatai szék­he­lyű cég­hez.  A tatai cég a pénz­ből 12 ingat­lant vásá­rolt a 2015-2019. közöt­ti idő­szak­ban, ame­lye­ket bér­be­adás révén hasznosított. 

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró a bűn­szer­ve­zet hat tag­já­nak – köz­tük a bűn­szer­ve­zet veze­tő­je fele­sé­gé­nek - letar­tóz­ta­tá­sát 2019. októ­ber 17. nap­ján elrendelte. 

Az ügyész­ség indít­vány­nak meg­fe­le­lő­en a nyo­mo­zá­si bíró ülé­sen továb­bi három hónap­pal, 2020. júli­us 17. nap­já­ig meg­hosszab­bí­tot­ta három gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát, három gya­nú­sí­tott vonat­ko­zá­sá­ban pedig az ügyész­ség indít­vá­nyá­nak meg­fe­le­lő­en bűn­ügyi fel­ügye­le­tet ren­delt el.

A kény­szer­in­téz­ke­dé­sek meg­hosszab­bí­tá­sa, elren­de­lé­se tovább­ra is indo­kolt, tekin­tet­tel arra, hogy vala­mennyi gya­nú­sí­tott ese­té­ben meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy sza­bad­láb­ra kerü­lé­sük ese­tén a bizo­nyí­tást veszé­lyez­tet­nék, vala­mint velük szem­ben a bűn­is­mét­lés veszé­lye is fennáll.