Főoldal » Archív » Tragédiába torkollt a falunapi mulatság

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés, súlyos testi sér­tés és cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt vádat emelt egy magyar és három román állam­pol­gár­ral szem­ben, akik tavaly júli­us­ban Csó­lyos­pá­lo­son a falu­na­pi ren­dez­vé­nyen a szom­széd falu­be­li­ek­kel össze­tű­zés­be keve­red­tek, majd az ezután haza­fe­lé tartó sér­tet­tek­re bosszú­ból faka­ró­val rátá­mad­tak és egyi­kü­ket élet­ve­szé­lye­sen meg­se­be­sí­tet­ték. 

A 16, 17 és 25 éves román fér­fi­ak 21 éves magyar tár­suk­kal együtt 2016. júli­us 30-án este a csó­lyos­pá­lo­si falu­na­pi ren­dez­vé­nyen szó­ra­koz­tak, tán­col­tak, köz­ben alko­holt fogyasz­tot­tak. A 16 éves fia­tal­ko­rú vád­lott oda­ment a közel­ben a barát­nő­jé­vel tán­co­ló 21 éves for­rás­kú­ti fér­fi­hez és meg­fog­ta a nő dere­kát. Ezt látva a nő barát­ja a vál­lá­val meg­lök­te a fia­tal­ko­rút, aki ekkor elment, ám pár perc eltel­té­vel a 25 éves román test­vé­ré­vel tért vissza, aki ököl­lel a for­rás­kú­ti fér­fi­ra támadt és fejét a hóna alá szo­rít­va ököl­lel arcon és áll­tá­jé­kon ütöt­te. A bán­tal­ma­zott férfi 34 éves uno­ka­test­vé­re ész­lel­te a bán­tal­ma­zást, ezért a segít­sé­gé­re sie­tett, de köz­ben a román fér­fi­ak anyja is meg­je­lent a vere­ke­dők szét­vá­lasz­tá­sa érde­ké­ben. A for­rás­kú­ti férfi áll­kap­csa az ököl­üté­sek követ­kez­té­ben eltört és nyolc napon túl gyó­gyu­ló, súlyos sérü­lést szen­ve­dett el.

A vere­ke­dést köve­tő­en a for­rás­kú­ti férfi és bará­ti tár­sa­sá­ga úgy dön­tött, hogy haza­men­nek Bor­dány­ba. Az autó­ba azon­ban mind­annyi­an nem fér­tek be, ezért a 34 éves bor­dá­nyi férfi és egyik barát­ja a bolt előtt vár­ták az autó visszaérkezését.

Ezalatt a román fér­fi­ak ugyan­csak ott­hagy­ták a falu­na­pi ren­dez­vényt és haza­tér­ve beszá­mol­tak a vere­ke­dés­ről. A 25 éves román férfi fel­ve­tet­te, hogy men­je­nek vissza és áll­ja­nak bosszút, így elin­dul­tak a sport­pá­lya felé. Útköz­ben azon­ban meg­lát­ták a haza­fe­lé tartó tár­sa­sá­got és a fák mögül kiles­ték, amint az autó­ba beszáll­nak és hogy az ott mara­dó két férfi a bolt előtt marad.

Ekkor a 17 és 25 éves román fér­fi­ak a 21 éves magyar tár­suk­kal együtt meg­in­dul­tak a bolt előtt vára­ko­zó két férfi felé, köz­ben egy virág­ágyás­ból kihúz­tak két faka­rót. A bolt előtt vára­ko­zó 34 éves bor­dá­nyi férfi meg­lát­ta koráb­bi táma­dó­it és barát­já­val elin­dult For­rás­kút irá­nyá­ba. A román és magyar táma­dók azon­ban utá­nuk futot­tak. A 25 éves román férfi utol­ér­te a mene­kü­lés kör­ben kissé lema­ra­dó sér­tet­tet és a karó­val nagy erő­vel lesúj­tott a sér­tett fejé­re, ami­nek követ­kez­té­ben a karó ket­té­tört. Ezután a 25 éves román férfi meg­in­dult a 34 éves bor­dá­nyi sér­tett után is és a törött karó­val köze­pes erő­vel a bor­dá­nyi férfi fejé­re ütött, majd meg­pró­bált még egy­szer ütést mérni, de a máso­dik ütés a sér­tett véde­ke­zés­kép­pen maga elé tar­tott kar­ját talál­ta el. Ekkor a 25 éves román férfi kirúg­ta a sér­tett alól a lába­it, aki emi­att a föld­re zuhant. Az idő­köz­ben oda­ér­ke­ző 17 éves román fia­tal­ko­rú­val együtt több­ször meg­rúg­ták a föl­dön fekvő bor­dá­nyi férfit.

A faka­ró­val első­ként bán­tal­ma­zott fér­fit a román fér­fi­ak 21 éves magyar barát­ja idő­köz­ben utol­ér­te és a kezé­ben lévő 140 cm hosszú faka­ró­val nagy erő­vel ő is fejbe vágta. A sér­tett a fejé­re mért ütés követ­kez­té­ben össze­esett és esz­mé­le­tét elvesz­tet­te, azon­ban a táma­dó­ja még egy­szer bele­rú­gott a föl­dön fekvő sér­tett­be. Mind­ez még nem volt elég, mert a 25 éves román férfi is oda­ment a föl­dön esz­mé­let­le­nül fekvő sér­tett­hez és pofon ütöt­te. Ezután a táma­dók távoz­tak a hely­szín­ről. A sér­tett élet­ve­szé­lye­sen megsérült.

A men­tő­ket a 34 éves bor­dá­nyi sér­tett hívta ki, mert esz­mé­let­len barát­ját a magá­hoz téré­sét köve­tő­en zavart álla­pot­ban talál­ta meg.

A faka­ró­val táma­dó két fér­fi­nak élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt, ezen felül a 25 éves román fér­fi­nak súlyos testi sér­tés és cso­por­to­san, nyil­vá­nos ren­dez­vé­nyen elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt is felel­nie kell. A fia­tal­ko­rú vád­lot­tak­kal szem­ben a főügyész­ség súlyos testi sér­tés és minő­sí­tett garáz­da­ság, a falu­na­pon dula­ko­dó másik tár­sa­ság két tag­já­val szem­ben minő­sí­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt emelt vádat.

A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.