Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Tragédiához vezetett a kábítószer-kereskedelem – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt 4 sze­méllyel szem­ben, akik Buda­pes­ten hoz­tak for­ga­lom­ba dro­got, egyi­kük nagy tétel­ben árul­ta. Az álta­luk köz­ve­tí­tett és más kábí­tó­sze­rek­től egy fogyasz­tó önkí­vü­le­ti álla­pot­ban kiol­tot­ta az életét.

A vád­irat lénye­ge sze­rint egy 48 éves férfi 2020-2021-ben külön­bö­ző kábí­tó­sze­re­ket árult Buda­pes­ten, így mari­hu­á­nát, MDMA-tartalmú, ún. ecs­ta­sy tab­let­tá­kat, mefed­ront, amfe­ta­mint és LSD-t. A dro­go­kat jel­lem­ző­en egy III. kerü­le­ti pin­cé­ben, illet­ve a XII. kerü­le­ti laká­sá­ban adta át.

2021. novem­ber 26-án egy tár­sa­ság tag­jai elha­tá­roz­ták, hogy egy VIII. kerü­le­ti lakás­ban szó­ra­koz­ni fog­nak és eköz­ben kábí­tó­sze­re­ket fogyasz­ta­nak. Egyi­kük meg­ke­res­te isme­rő­sét, aki több lép­cső­ben a 48 éves fér­fi­től szer­zett be LSD és exta­syt. Az ügy továb­bi vád­lott­jai – egy nő és továb­bi két férfi – azok a sze­mé­lyek, akik részt vet­tek a for­ga­lom­ba hozatalban.

A József­vá­ros­ban szó­ra­ko­zó tár­sa­ság az este folya­mán nem­csak az így beszer­zett LSD-t, de más for­rás­ból vett mari­hu­á­nát is fogyasz­tott. Reg­gel az egyik férfi a kábí­tó­sze­rek hatá­sá­ra önkí­vü­le­ti álla­pot­ba került, meg­se­be­sí­tet­te magát, és  a sérü­lés követ­kez­té­ben, pár nap­pal később a kór­ház­ban elhunyt.

A kábítószer-bűnözés elle­ni rend­őrök elfog­ták a 48 éves fér­fit, laká­sán kábí­tó­szert, több mint 5 mil­lió forin­tot és a kábí­tó­szer ada­go­lá­sá­hoz szük­sé­ges esz­kö­zö­ket fog­lal­tak le, vala­mint a tár­sa­it is azonosították.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a fér­fit jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer keres­ke­del­mé­vel, a tár­sa­it pedig kábí­tó­szer for­ga­lom­ba hoza­ta­lá­val vádol­ja, és velük szem­ben fegyház-, bör­tön és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint a lefog­lalt kábí­tó­szer és pénz elkob­zá­sát is indítványozza.

A keres­ke­dő férfi koráb­ban letar­tóz­ta­tás­ban volt, jelen­leg bűn­ügyi fel­ügye­let alatt áll.