Főoldal » Archív » Tragédiához vezetett az ittas „terepjárózás”

Meg­halt egy 30 éves férfi, egy másik ember pedig 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, ami­kor fel­bo­rul­tak egy terep­já­ró­val 2014. augusz­tus 26-án haj­nal­ban a Bor­sod­bó­ta és Sáta tele­pü­lé­sek közöt­ti erdőrészben.

A nyo­mo­zás – mely jelen­leg segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sa miatt van folya­mat­ban – elsőd­le­ges ada­tai alap­ján meg­ál­la­pí­tást nyert, hogy a bal­eset­ben meg­sé­rült férfi a terep­já­ró tulaj­do­no­sa a rend­őr­ség hiva­tá­sos állo­má­nyú tagja, így a hatás­kö­ri sza­bá­lyok alap­ján a továb­bi­ak­ban a bün­te­tő­el­já­rást a Mis­kol­ci Nyo­mo­zó Ügyész­ség foly­tat­ja, mely­nek kere­té­ben igaz­ság­ügyi szak­ér­tők bevo­ná­sá­val fog sor kerül­ni a bal­eset pon­tos körül­mé­nye­i­nek tisz­tá­zá­sá­ra, illet­ve a bün­te­tő­jo­gi fele­lős­ség vizsgálatára.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye