Főoldal » Hírek » Traktorral kanyarodott a személygépkocsi elé – egy ember halálát okozta - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki 2019. őszén gabo­na­szál­lí­tás köz­ben oko­zott halá­los köz­úti balesetet.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2019. októ­ber 5. nap­ján gabo­nát szál­lí­tott Szék­ku­tas kül­te­rü­le­tén az álta­la veze­tett trak­tor­ral és az ahhoz csa­tolt pót­ko­csi­val. A vád­lott 11 óra körül a kellő körül­te­kin­tést és az elsőbb­ség­adá­si köte­le­zett­sé­get elmu­laszt­va egy Oros­há­za felé köz­le­ke­dő sze­mély­gép­ko­csi elé kanya­ro­dott, amely­ben két fel­nőtt és egy gyer­mek uta­zott. A sze­mély­gép­ko­csit veze­tő sér­tett pró­bált vész­fé­kez­ni és balra kor­má­nyoz­ni, azon­ban az ütkö­zést nem tudta elke­rül­ni. Az ütkö­zés követ­kez­té­ben a pót­ko­csi fel­bo­rult, hátsó ten­ge­lye lesza­kadt, míg a sze­mély­gép­ko­csi ütkö­zött egy szem­ből köz­le­ke­dő autó­val is, majd ezt köve­tő­en a tete­jén több­ször átfor­dul­va, egy kerí­tés­nek is ütköz­ve a vizes­árok­ban állt meg. A sér­tett által veze­tett sze­mély­gép­ko­csi vala­mennyi karosszé­ria eleme meg­ron­gá­ló­dott, motor­ja és vál­tó­ja kisza­kadt, futó­mű­ve leszakadt.

A bal­eset­ben meg­ron­gá­ló­dott a har­ma­dik sze­mély­gép­ko­csi is, míg a sze­mély­au­tót veze­tő sér­tett 8 napon túl gyó­gyu­ló súlyos sérü­lé­se­ket, a kis­ko­rú utasa 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket, míg fel­nőtt utasa olyan súlyos kopo­nya és egyéb sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, hogy a hely­szí­nen azon­nal meghalt.

A bal­ese­tért a vád­lot­tat ter­he­li a fele­lős­ség, míg a sér­tett­nek az ütkö­zés elhá­rí­tá­sá­ra reá­lis lehe­tő­sé­ge annak elle­né­re sem volt, hogy a meg­en­ge­dett leg­na­gyobb sebes­sé­get jelen­tő­sen túllépte.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vétés­égé­vel vádolja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.