Főoldal » Archív » Traktort árult az internetes csaló

A Gödöl­lői Járá­si Ügyész­ség nagyobb kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy fér­fi­val és egy nővel szem­ben, akik inter­ne­ten hamis hir­de­té­sek­kel mező­gaz­da­sá­gi gépe­ket kínál­tak és 25 embert káro­sí­tot­tak meg.

A bűn­ügy vád­lott­ja­i­nak nem volt rend­sze­res jöve­del­me. Elha­tá­roz­ták, hogy külön­bö­ző inter­ne­tes hir­de­tő olda­la­kon mező­gaz­da­sá­gi gépe­ket: trak­tort, vető­gé­pet, rako­dó­gé­pet kínál­tak ked­ve­ző áron. A vád­lot­tak­nak sem­mi­lyen for­rá­sa, lehe­tő­sé­ge nem volt arra, hogy a gépe­ket beszerezzék.

A hir­de­tés­re jelent­ke­zők­kel a férfi álné­ven tar­tot­ta a kap­cso­la­tot és meg­nye­rő modor­ral a bizal­muk­ba fér­kő­zött. A gépek 500.000,- forint és 20 mil­lió forint közöt­ti, ked­ve­ző­nek tekint­he­tő árát azzal magya­ráz­ta, hogy ő NAV által lefog­lalt gépe­ket árul. A nő öt bank­nál nyi­tott bank­szám­lát, sőt isme­rő­se­i­ket is meg­kér­ték arra, hogy szám­lá­ik­ra utal­tat­has­sa­nak pénzt.

A vevők­től elő­leg fize­té­sét kér­ték a meg­adott szám­lák­ra. Az ország külön­bö­ző pont­já­ról jelent­ke­ző 25 sér­tett 50.000-2,5 mil­lió forin­tig ter­je­dő össze­ge­ket fize­tett a vád­lot­tak­nak, ám a meg­ren­delt gépe­ket senki sem kapta meg. A férfi ele­in­te azzal hite­get­te a vevő­ket, ügy­in­té­zé­si, szál­lí­tá­si prob­lé­mák adód­tak, de az elő­le­get vissza­fi­ze­tik. Idő­vel aztán elér­he­tet­len­né vált a sér­tet­tek számára.

A vád­lot­tak a csa­lás útján 2015 júni­u­sa és 2016 máju­sa között meg­szer­zett 7,6 mil­lió forin­tot felélték.

A Gödöl­lői Járá­si Ügyész­ség nagyobb kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat a fér­fi­val és a nővel szem­ben, akik­nek bűnös­sé­gé­ről a Gödöl­lői Járás­bí­ró­ság fog dönteni.