Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Trélerrel szállították el a parkolókból lopott autókat - videóval, fotókkal - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség öt sze­méllyel szem­ben emelt vádat, akik közül két 43 éves férfi, egy har­ma­dik tár­suk­kal együtt, 2020 feb­ru­ár és május között, össze­sen 12 elha­gya­tott vagy műsza­ki hibás sze­mély­gép­ko­csit lopott el Buda­pest­ről és más váro­sok­ból. A  lopott jár­mű­ve­ket - az ügy­ben szin­tén vád­lott – autó­bon­tás­sal fog­lal­ko­zó tár­sa­ik­nak eladták. 

A vád­irat sze­rint két 43 éves férfi, egy har­ma­dik tár­suk­kal együtt - aki­vel szem­ben külön eljá­rás folyik -, 2020. év ele­jén meg­ál­la­po­dott abban, hogy Buda­pes­ten és más tele­pü­lé­se­ken, külön­bö­ző okok miatt utcán vagy par­ko­lók­ban álló, lezár­tan hagyott gép­ko­csi­kat lop­nak el. Több lopás­ban mind a hár­man köz­re­mű­köd­tek, a többi elkö­ve­tés­ben azon­ban csak az egyik vád­lott és a har­ma­dik társ vett részt. A fér­fi­ak tré­lert hasz­nál­tak, és a kisze­melt gép­ko­csi­kat rend­sze­rint az éjsza­kai órák­ban köze­lí­tet­ték meg. Együtt men­tek a hely­szín­re, ahol a jár­mű­ve­ket fel­tör­ték, majd ezután a kor­mány­zá­rat eltör­ték annak érde­ké­ben, hogy az autó­kat fel tud­ják tolni a tré­ler­re. A lopott jár­mű­ve­ket ezután bon­tók­ba szál­lí­tot­ták, ahol azo­kat a bűn­tár­sa­ik - tudva, hogy az autók lopot­tak - meg­vá­sá­rol­ták, az alkat­ré­szek érté­ke­sí­té­se céljából.

Az elkö­ve­tők 2020 feb­ru­ár­ja és máju­sa között, a fenti mód­szer­rel össze­sen 12 autót lop­tak el Buda­pest­ről és más tele­pü­lé­sek­ről, ame­lyek közül a leg­több jármű pár száz­ezer forint érté­kű volt, de volt olyan autó is, ami több mint 2 mil­lió forin­tot ért.

A Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség 5 sze­méllyel, köz­tük a két autó­tol­vaj­jal, és három autó­bon­tás­sal fog­lal­ko­zó fér­fi­val szem­ben emelt vádat – utób­bi­ak ese­té­ben pénz­mo­sás, illet­ve orgaz­da­ság bűn­tet­te miatt. A kerü­le­ti ügyész­ség bör­tön­bün­te­tés, vala­mint az egyik pénz­mo­só ese­té­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za a vádiratban.

A har­ma­dik autó­tol­vaj­jal szem­ben külön eljá­rás folyik.

A fotók lej­jebb megtekinthetők.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság elfo­gás­ról kiadott köz­le­mé­nye az aláb­bi lin­ken olvasható:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/uzletszeru-automentok

A fel­vé­te­len az egyik gép­ko­csi­lo­pás látható.