Főoldal » Archív » Trükkös lopás áldozatai lettek az idős emberek

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség csa­lás és lopás bűn­tet­te miatt négy fér­fi­val szem­ben emelt vádat, akik 2015 máju­sá­ban és júli­u­sá­ban kecs­ke­mé­ti és buda­pes­ti idős embe­rek ott­ho­ná­ba a meg­té­vesz­té­sük­kel beju­tot­tak, majd gya­nút­lan áldo­za­ta­ik meg­ta­ka­rí­tott kész­pén­zét kicsal­ták és ellopták.

A 27, 60, 33 és 26 éves sajó­bá­bo­nyi és buda­pes­ti fér­fi­ak 2015 máju­sá­ban és júli­u­sá­ban elha­tá­roz­ták, hogy kecs­ke­mé­ti és buda­pes­ti idős embe­rek ott­hon tar­tott kész­pén­zét csa­lárd módon meg­szer­zik: kicsal­ják tőlük vagy ellop­ják. Mód­sze­rük mind­két eset­ben azo­nos volt: a tele­fo­nos tuda­ko­zó­tól a kisze­melt idős áldo­za­tuk lak­cí­me alap­ján a nevét és vona­las tele­fon­szá­mát meg­sze­rez­ték. Ezután egyi­kük fel­hív­ta a 86 éves sér­tet­te­ket és magát az áram­szol­gál­ta­tó mun­ka­tár­sá­nak kiad­va jelez­te, hogy vil­lany­óra csere érde­ké­ben a nap folya­mán hama­ro­san meg­je­len­nek. Másik áldo­za­tuk­kal azt hitet­ték el, hogy túl­fi­ze­té­se van, azt jön­nek elszá­mol­ni vele.

A kecs­ke­mé­ti idős házas­pár laká­sá­ba bejut­va közöl­te a 27 éves vád­lott, hogy az egyéb­ként 100 ezer forint­ba kerü­lő vil­lany­óra csere most ked­vez­mé­nye­sen 50 ezer forint. A meg­té­vesz­tett házas­pár az ott­hon borí­ték­ban tar­tott kész­pénz­ből a kért össze­get átad­ta, a mara­dék 15 ezer forin­tot az elő­szo­bá­ban lévő asz­ta­lon hagy­ta. A vád­lott azért, hogy a sér­tet­tek figyel­mét elte­rel­je, az udva­ri kamra ellen­őr­zé­se ürü­gyén kiment a házas­pár­ral az udvar­ra. Ekkor bejött az ingat­lan­ba a – szin­tén a szol­gál­ta­tó mun­ka­tár­sa­ként bemu­tat­ko­zó – 33 éves vád­lott, aki kihasz­nál­va azt, hogy társa szó­val tart­ja az idős embe­re­ket, beosont a házba, ahon­nan kész­pénzt, arany pecsét­gyű­rűt és kari­ka­gyű­rűt lopott el össze­sen 184.500,- Ft érték­ben. A vád­lot­tak­ra a közel­ben autó­val 26 éves tár­suk vára­ko­zott, aki tudott tár­sai lopá­si szán­dé­ká­ról. Utóbb a vád­lot­tak meg­té­rí­tet­ték az idős házas­pár kárát.

A 86 éves buda­pes­ti sér­tett laká­sá­ba meg­té­vesz­tés­sel bejut­va, a 60 éves vád­lott lát­szó­lag ellen­őriz­te a vil­lany­órát, majd írás­ra alkal­mas helyet kért a sér­tet­től. A vád­lott közöl­te az idős fér­fi­val, hogy akkor tudja oda­ad­ni a 11 ezer forint­nyi túl­fi­ze­té­sét, ha vissza tud adni 20.000,- Ft-ból. Az idős férfi a kam­rá­ban tar­tott 750 ezer forint meg­ta­ka­rí­tá­sát elő­vet­te és abból vissza­adott a vád­lott­nak. Eköz­ben meg­je­lent a lakás­ban a 33 éves vád­lott is azzal, hogy a kon­nek­to­ro­kat jött ellen­őriz­ni. Ennek érde­ké­ben az idős férfi kör­be­ve­zet­te őt a lakás­ban, ezalatt pedig 60 éves társa ellop­ta áldo­za­tuk összes meg­ta­ka­rí­tott pén­zét. Pár perc eltel­té­vel a fia­ta­labb vád­lott is elkö­szönt és a gép­jár­mű­vel a közel­ben vára­ko­zó 26 éves tár­suk segít­sé­gé­vel távoz­tak a hely­szín­ről. Az idős férfi kárát a 33 és a 26 éves vád­lott utóbb tel­jes egé­szé­ben megtérítette.

Az ügyész­ség a 27, 33 és 26 éves fér­fi­a­kat lopás és csa­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja, 60 éves tár­su­kat mint külö­nös vissza­esőt lopás bűn­tet­té­vel. Ő a ter­hé­re rótt lopást pár hónap­pal a sza­ba­du­lá­sa után, fel­té­te­les sza­bad­ság alatt követ­te el, ezért a mos­ta­ni ügy­ben vele szem­ben az ügyész­ség vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. Bűnös­sé­gük­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.