Főoldal » Archív » Trükkös rendszámtáblával és veje igazolványával vezetett

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy szlo­vák állam­pol­gár­sá­gú magyar férfi ellen, aki teher­gép­ko­csi­já­val úgy köz­le­ke­dett, hogy annak rend­szám­táb­lá­ját egy moto­ros szer­ke­zet­tel be tudta for­dí­ta­ni, a menet­író készü­lék­ben pedig veje gép­jár­mű­ve­ze­tői kár­tyá­ját használta.

A vád­lott 2019. júni­us 14-én haj­nal­ban indult Buda­pest­ről Sal­gó­tar­ján­ba a cége tulaj­do­ná­ban lévő nyer­ges­vo­na­tó­ból, és a hozzá kap­csolt fél­pót­ko­csi­ból álló sze­rel­vényt vezet­ve. Gyál tér­sé­gé­ben és Hat­van mel­lett is úgy köz­le­ke­dett, hogy a nyer­ges­vo­na­tó sofőr­fül­ké­jé­be elhe­lye­zett, kínai gyárt­má­nyú, az első for­gal­mi rend­szá­mot rög­zí­tő keret­hez kap­csolt, a rend­szám­táb­la tar­tó­ba beépí­tett kis­mé­re­tű elekt­ro­mos motor­ral műkö­dő, a sofőr­fül­ké­ből gomb­nyo­más­sal működ­tet­he­tő for­ga­tó­szer­ke­zet hasz­ná­la­tá­val a nyer­ges­von­ta­tón elől lévő szlo­vák for­gal­mi rend­szá­mot befor­gat­va eltün­tet­te, így a nyer­ges­vo­na­tón elől nem volt lát­ha­tó rendszám.

A vád­lott így az álta­la veze­tett gép­jár­mű­sze­rel­vény egye­di azo­no­sí­tó jelét – a rend­szá­mot – a sofőr­fül­ké­ből működ­te­tett szer­ke­zet segít­sé­gé­vel eltávolította.

A Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal mun­ka­tár­sai azon­ban az útvo­na­lon kiépí­tett kame­ra­rend­sze­ren keresz­tül ész­lel­ték a cse­lek­ményt, ezért a vád­lot­tat Sal­gó­tar­ján­ban az ipari park­nál ellen­őr­zés alá von­ták. Az ellen­őr­zés során a férfi az eljá­ró pénz­ügy­őrök­nek bemu­tat­ta a rend­szám­tar­tó keret­be épí­tett szerkezetet.

A fen­ti­ek mel­lett a vád­lott a köz­le­ke­dé­se során, azért, hogy a gép­jár­mű­ve­ze­té­si ide­jét növel­ni tudja, a nyer­ges­von­ta­tó­ban lévő menet­író készü­lék­be a saját­ja helyett a veje által koráb­ban nála felej­tett gép­jár­mű­ve­ze­tői kár­tyát – amely köz­ok­irat – tette be, majd az ellen­őr­zés során ezt a kár­tyát adta át az eljá­ró pénz­ügy­őrök­nek, a napi veze­té­si és pihe­nő­ide­jé­ről kiál­lí­tott irat­tal együtt.

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben egye­di azo­no­sí­tó jel meg­ha­mi­sí­tá­sa és közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság előtt. Mivel már koráb­ban is indult az elkö­ve­tő ellen eljá­rás ugyan­csak egye­di azo­no­sí­tó jel meg­ha­mi­sí­tá­sa miatt, az ügyész­ség hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, továb­bá a rend­szám­táb­la tartó és a hozzá csa­tolt adap­ter egy­ség elkob­zá­sát is indítványozta.