Főoldal » Hírek » Trükkös tolvaj letartóztatását indítványozta az ügyészség

Letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség annak a huszon­ki­lenc éves fér­fi­nak, aki járó­ke­lők éksze­re­it tulaj­do­ní­tot­ta el Várpalotán.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az elkö­ve­tő 2020. júli­us 20-án dél­után Vár­pa­lo­tán, egy iga­zol­ványt fel­mu­tat­va, paran­cso­ló han­gon szó­lí­tott fel két arra sétá­ló nőt, hogy a raj­tuk lévő arany­ék­sze­re­ket meg­te­kin­tés­re adják át neki, mivel koráb­ban a közel­ben ékszer­lo­pás tör­tént, és ellen­őriz­nie kell, hogy az éksze­rek nem lopás­ból származnak-e.

A sér­tet­tek elő­ször azt hit­ték, hogy a férfi hiva­ta­los sze­mély, ezért levet­ték a gyű­rű­i­ket, és a hat ékszert átad­ták az elkö­ve­tő­nek, aki fel­szó­lí­tot­ta őket, hogy marad­ja­nak ott, ahol van­nak, külön­ben rend­őrt hív, majd a gyű­rűk­kel együtt elsétált.

A sér­tet­tek kis idő múlva rájöt­tek, hogy bűn­cse­lek­mény áldo­za­tai let­tek, érte­sí­tet­ték a rend­őr­sé­get, amely rövi­de­sen elfog­ta a fér­fit, az ello­pott éksze­rek­ből pedig öt gyű­rűt meg is talált nála.

A haj­lék­ta­lan élet­mó­dot foly­ta­tó férfi – akit a jelen ügy­ben két­rend­be­li lopás bűn­tet­te miatt hall­gat­tak ki gya­nú­sí­tott­ként – a tet­tét rövid­del lopás miat­ti jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés­re íté­lé­se után követ­te el, ezért az ügyész­ség a szö­kés mel­lett a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re is figye­lem­mel indít­vá­nyoz­ta a férfi letartóztatását.

A Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az indít­vánnyal egyet­ér­tett, és a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap­ra elren­del­te. A vég­zés végleges.