Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Tucatnyi autót szerzett egy embercsempész bűnszervezetnek – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bajai Járá­si Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en, bűn­szer­ve­zet tag­ja­ként elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy magyar fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő egy Auszt­ri­á­ból irá­nyí­tott ember­csem­pész bűn­szer­ve­zet részé­re magyar gép­ko­csi­kat vásá­rolt meg és adott át azért, hogy a sofő­rök azzal szál­lít­has­sák a migránsokat.

A vád­irat sze­rint a buda­pes­ti vád­lott 2021 júni­u­sá­ban lépett kap­cso­lat­ba az Auszt­ri­á­ból irá­nyí­tott ember­csem­pész bűn­szer­ve­zet­tel. A szer­ve­zet a szerb-magyar határ köze­lé­ből szál­lí­tot­ta a mig­rán­so­kat az osztrák-magyar határ­hoz, illet­ve ese­ten­ként Auszt­ri­á­ba és más euró­pai uniós tag­ál­la­mok­ba. A férfi tár­sá­val együtt­mű­köd­ve 2021 júni­u­sá­tól 2021 októ­be­ré­ig leg­alább 12, magyar for­gal­mi rend­szá­mú gép­ko­csi meg­vá­sár­lá­sá­ban műkö­dött közre. Az autó­kat nem saját nevük­re, hanem tény­le­ge­sen nem műkö­dő cégek nevé­re vásá­rol­ták meg.

A vád­lott és társa a gép­jár­mű­ve­ket a meg­bí­zó uta­sí­tá­sát követ­ve egy buda­pes­ti telep­he­lyen adták át a mol­dáv, illet­ve fehér­orosz állam­pol­gár­sá­gú sofő­rök­nek. Ese­ten­ként az autó­kat indí­tó­kulccsal együtt hagy­ták a telep­he­lyen. A vád­lott tudta, hogy az álta­la beszer­zett és átadott gép­ko­csi­kat mig­rán­sok szál­lí­tá­sá­hoz fog­ják hasz­nál­ni. Egyes gép­ko­csi­kat a szál­lí­tá­sok meg­könnyí­té­se érde­ké­ben a bűn­szer­ve­zet tag­jai át is ala­kí­tot­tak, így pél­dá­ul kivet­ték a hátsó ülé­se­ket, vagy lesö­té­tí­tet­ték a hátsó ablakot.

A tény­le­ge­sen nem műkö­dő cége­ket a férfi által szer­zett hat gép­jár­mű ese­té­ben is tulaj­do­nos­ként jegyez­ték be a gép­jár­mű­nyil­ván­tar­tás­ba, emi­att a vád­lott­nak közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt is felel­nie kell.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal egyez­sé­get kötött. A fér­fit az ügyész­ség üzlet­sze­rű­en, bűn­szer­ve­zet tag­ja­ként elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel, vala­mint 6 rend­be­li közokirat-hamisítás bűn­tet­te vádol­ja és ezért vele szem­ben sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indítványozta.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.