Főoldal » Az ügyészségről » Ügyészség 150 » Tudományos pályázat

Már­ci­us else­jé­ig lehet pályáz­ni a leg­főbb ügyész­ség által meg­hir­de­tett jog­tu­do­má­nyi ver­seny­re. A Kozma Sán­dor pályá­zat idén a modern kori ügyész­ség lét­re­jöt­té­nek 150. évfor­du­ló­ja jegyé­ben zaj­lik. A csak­nem 300 meg­hir­de­tett téma között van jó néhány jog­tör­té­ne­ti mun­ká­ra ösz­tön­ző ötlet is. Pálya­mun­ká­kat az ügyé­szek és alügyé­szek mel­lett jog­hall­ga­tók­tól és 30 év alat­ti, szak­vizs­ga nél­kü­li jogá­szok­tól várunk.
A győz­tes pálya­mun­kák 400 ezer forin­tos juta­lom­ban részesülnek.

Továb­bi infor­má­ci­ók:
https://ugyeszseg.hu/repository/mkudok2760.pdf