Főoldal » Archív » Túlárazással trükközött a termékértékesítő

A Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt egy 38 éves férfi ellen fogyasz­tók meg­té­vesz­té­sé­nek vét­sé­ge miatt.

A férfi egy gaz­da­sá­gi tár­sa­ság­gal szer­ző­dést kötve, mint meg­bí­zott, vál­lal­ta a tár­sa­ság által for­gal­ma­zott ter­mé­kek ter­mék­be­mu­ta­tó elő­adá­sok kere­té­ben tör­té­nő értékesítését.

Az egyes ter­mék­be­mu­ta­tó­kon külön­le­ges árked­vez­mény vonat­ko­zá­sá­ban meg­té­vesz­tő tájé­koz­ta­tást adott a vásár­lók­nak, így 2015. ápri­lis végén Put­no­kon ötré­szes edény­kész­let, 2 db inf­ra­mat­rac és két­ré­szes edény­kész­let ter­mék­be­mu­ta­tó­ján ere­de­ti árként valót­la­nul 1 390 000 Ft-ot jelölt meg, míg a ter­mék­be­mu­ta­tón tör­té­nő vásár­lás ese­té­re 194 999 Ft akci­ós véte­li lehe­tő­sé­get biz­to­sí­tott, amely áron egy nő meg­vá­sá­rol­ta a ter­mé­ket, amely­nek tény­le­ges piaci érté­ke 140 000 Ft volt.

A férfi 2015 augusz­tu­sá­ban és szep­tem­be­ré­ben Mis­kol­con és Sáros­pa­ta­kon tar­tott ter­mék­be­mu­ta­tó­kat, ame­lye­ken masszázs­fo­telt, láb­masszí­ro­zót és edény­kész­le­tet kínált szin­tén valót­la­nul 1 465 000 Ft-os ere­de­ti árral, míg a ter­mék­be­mu­ta­tón meg­vá­sár­lá­sa­kor 389 999 Ft akci­ós vétel­árat hir­de­tett. A ter­mé­ke­ket ezen az áron vásá­rol­ták meg tőle, míg azok tény­le­ges piaci érté­ke az éréke­sí­tés nap­ján 125 000 Ft volt.

Az ügyész­ség a fér­fi­vel szem­ben pénz­bün­te­tést indítványozott.