Főoldal » Archív » Turistákat raboltak ki a Gellért-hegyen - eredményes vádemelés - VIDEÓVAL

A négy elkö­ve­tő - köz­tük egy akkor 16 éves fia­tal­ko­rú fiú - a Gellért-hegyen rabolt ki len­gyel és kínai turis­tá­kat, illet­ve egy eset­ben két magyar fér­fit. Hár­mu­kat nem jog­erő­sen vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te a bíróság.

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség Gyermek- és Fia­tal­ko­rú­ak Bűn­ügye­i­nek Rész­le­ge az ügy­ben 2017 máju­sá­ban nyúj­tott be vád­ira­tot fegy­ve­re­sen, fel­fegy­ver­kez­ve, cso­por­to­san és bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak - egy az elkö­ve­tés ide­jén 16 éves fiú, egy 23 éves férfi, vala­mint női tár­sa­ik, akik közül az egyik akkor 20, a másik 18 éves volt - 2016 szep­tem­ber ele­jén elő­ze­te­sen meg­ál­la­pod­tak abban, hogy pénz­szer­zés érde­ké­ben együtt rab­lá­so­kat követ­nek el.

Hely­szí­nül a Gellért-hegyet válasz­tot­ták, tekin­tet­tel arra, hogy annak ter­mé­sze­ti adott­sá­ga­i­nál fogva, a szik­lás, bok­ros része­ken a járó­ke­lők kevés­bé ész­lel­he­tik a táma­dá­so­kat. Az elkö­ve­tés­hez a fia­tal­ko­rú egy gáz- és riasz­tó­pisz­tolyt, míg férfi társa egy zseb­kést vett magá­hoz. Abban is meg­ál­la­pod­tak, hogy a bűn­cse­lek­ményt a fia­tal­ko­rú és férfi társa hajt­ja végre, míg ezalatt a két nő sze­re­pe a figye­lés lesz.

A fenti módon a vád­lot­tak a vád sze­rint 2016. szep­tem­ber 6. és 2016. szep­tem­ber 21.  között - négyük közül vál­to­zó rész­vé­tel­lel - két kínai, illet­ve egy len­gyel turis­tát, és két magyar fér­fit rabol­tak ki. A náluk lévő fegy­ver­rel, vala­mint kés­sel fenye­get­ve tőlük tele­font, fény­ké­pe­ző­gé­pet, kész­pénzt tulaj­do­ní­tot­tak el.

A vád­eme­lés az ügy­ben ered­mé­nyes volt, az ügy­ben első­fo­kú marasz­ta­ló íté­let szü­le­tett. A kerü­le­ti ügyész­ség vád­ira­ta alap­ján az ügy fia­tal­ko­rú vád­lott­ját a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság 3 év 8 hónap fia­tal­ko­rú­ak bör­tön­bün­te­té­sé­re, fel­nőtt férfi tár­sát 7 év 6 hónap fegy­ház­bün­te­tés­re, míg az idő­sebb nőt 5 év vég­re­haj­tan­dó, a nála fia­ta­lab­bat pedig 1 év 8 hónap  vég­re­haj­tá­sá­ban 3 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítélte.

Az íté­let nem jogerős.

Az elkö­ve­tők elfo­gá­sá­ról, elő­ál­lí­tá­sá­ról készült koráb­bi rend­őr­sé­gi fel­vé­te­lek elérhetősége:

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/turistakat-raboltak-ki-videoval